Do 14 dni wydłużony będzie czas na powiadomienie przez dyrektora rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela "czynu naruszającego prawa i dobro dziecka" – zakłada m.in. nowelizacja ustawy Karta nauczyciela, podpisana we wtorek przez prezydenta.

O podpisaniu nowelizacji Karty nauczyciela poinformowano w środę na stronie internetowej prezydenta Andrzej Dudy.

W obecnej nowelizacji – uchwalonej w listopadzie tego roku przez Sejm – wydłużono do 14 dni czas na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela "czynu naruszającego prawa i dobro dziecka", a także doprecyzowano, że o podejrzeniu popełnienia takiego czynu nie zawiadamia się rzecznika dyscyplinarnego, jeżeli okoliczności bezspornie wskazują, że do takiego czynu nie doszło. Do tej pory dyrektor szkoły musiał w ciągu trzech dni powiadomić rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli o takim czynie.

W nowelizacji określono również maksymalny czas na złożenie przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub o jego umorzenie – rzecznik ma to zrobić nie później niż w terminie 3 miesięcy od wszczęcia tego postępowania.

Zdecydowano także, że postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 5 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, oraz po upływie 2 lat od popełnienia tego czynu.

W nowelizacji Karty nauczyciela znalazły się też zapisy nowelizujące inne ustawy, m.in. Prawo oświatowe i ustawę o systemie oświaty. Wprowadzono m.in. zasadę publikowania, w formie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, listy jawnych zadań egzaminacyjnych z ustnej matury z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Lista jawnych zadań egzaminacyjnych ma dotyczyć egzaminu maturalnego przeprowadzanego od roku szkolnego 2022/2023.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu wprowadzającego możliwość sfinansowania szkołom usług dostępu do Internetu, który wejdzie z życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.