Dzieci oraz ich opiekunowie będą mogły korzystać z jednej szatni oraz toalety. Takie ułatwienie przewiduje projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych. Zastąpi ono obowiązujące obecnie przepisy, które na podstawie art. 6 ustawy z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz innych ustaw (Dz.U. poz. 747) wygasną 12 lipca 2014 r.
Nowe rozporządzenie wprowadza kilka zmian, z których część ma charakter doprecyzowujący. Przewidują one m.in., że pozytywna opinia straży pożarnej i sanepidu, która potwierdza spełnianie standardów sanitarnych i ochrony przeciwpożarowej, ma mieć formę decyzji administracyjnej. Uregulowana będzie też kwestia związana z minimalną powierzchnią pomieszczeń, która ma przypadać na określoną liczbę przebywających w nich dzieci. Zgodnie z nowym brzmieniem projektu mają one dotyczyć każdego pokoju przeznaczonego na zbiorowy pobyt maluchów.
Inną zmianą jest umożliwienie maluchom i pracownikom żłobka lub klubu dziecięcego korzystania z tych samych urządzeń sanitarnych, pod warunkiem dostosowania ich do potrzeb dzieci. Na tej samej zasadzie w jednym miejscu będzie mogła być przechowywana odzież podopiecznych i personelu.
– Wydaje się, że to mała zmiana, ale jest ona bardzo istotna z punktu widzenia zakładających miejsca opieki, bo część pracowników sanepidu interpretowała przepisy w ten sposób, że wymagała oddzielnych pomieszczeń – mówi Teresa Ogrodzińska, prezes Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego.
Dodaje, że takie rozwiązanie powinno dotyczyć też pomieszczenia, w którym zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie mogliby razem jeść posiłki. W projekcie tego nie uwzględniono.
Obecnie obowiązujące rozporządzenie nie określa też jaka liczba urządzeń sanitarnych powinna znajdować się w toalecie w zależności od tego, ile dzieci będzie przebywać w placówce. Nowe przepisy precyzują, że jedna miska ustępowa ma przypadać na nie więcej niż 20 dzieci, a umywalka na maksymalnie 15 maluchów.
Kolejna modyfikacja jest związana ze standardami ochrony przeciwpożarowej. Projektowane rozporządzenie wskazuje bowiem, że jeżeli żłobek lub klub dziecięcy będzie znajdować się w budynku, który nie spełnia warunków strefy pożarowej zagrożenia ludzi ZL II (czyli przeznaczonej do użytkowania przez osoby o ograniczonej zdolności poruszania się), to będzie mogła się tam mieścić tylko jedna taka placówka. Nie będzie można jej też założyć, jeśli w tym właśnie miejscu działa już przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego.
– Z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa dzieci jest to dobre rozwiązanie, ale może znacznie utrudnić sytuację, np. na terenach wiejskich, w których obok punktu przedszkolnego można by otworzyć żłobek – uważa Monika Ebert, prezes Stowarzyszenia Rodziców TU, prowadząca portal Przedszkolezlobek.pl
Dodaje, że wprowadzenie tego warunku może też sprawić problemy właścicielom żłobko przedszkoli, bo chociaż formalnie ich zakładanie nie jest możliwe, to w rzeczywistości ze względu na zapotrzebowanie takie jednostki powstają.
Nowe standardy lokalowe i sanitarne będą miały zastosowanie do nowo tworzonych żłobków i klubów dziecięcych. Dla tych już działających obowiązujące będzie dotychczasowe rozporządzenie.
1582 tyle żłobków i klubów dziecięcych znajduje się centralnym rejestrze MPiPS (stan na 19 maja)
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach