Zasadniczym celem wydania legitymacji jest poświadczenie m.in. tego, że uczeń chodzi do konkretnej szkoły i obecny wzór spełnia taką funkcję – uważa Wojciech Wiewiorowski generalny inspektor ochrony danych osobowych (GIODO) . Jego zdaniem umieszczenie na tym dokumencie PESEL-u dziecka może być niezgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.
Reklama
Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra edukacji narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych nowy wzór legitymacji uczniowskich ma zawierać numer PESEL. Na tej podstawie można będzie zweryfikować w systemie eWUŚ, czy dziecko jest zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto mają być także zamieszczana m.in. data urodzenia i miejsce zamieszkania ucznia oraz pieczęć szkoły i podpis dyrektora.
Modyfikacji dotychczasowego wzoru sprzeciwia się dr Wojciech Wiewiórowski. W piśmie skierowanym do resortu edukacji podkreślił, że legitymacja szkolna ma służyć głównie do poświadczenia uczęszczania ucznia do wskazanej szkoły oraz uprawnień do ustawowych zniżek na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego. Zaznacza, że ten drugi cel jest jasno wyartykułowany na rewersie tego dokumentu. Wskazana jest tam m.in. informacja o tym, że uczeń ma prawo do wspomnianych zniżek, a pieczęć szkoły potwierdza takie uprawnienia na dany rok. W ocenie GIODO ujawnianie w tym dokumencie numeru PESEL z punktu widzenia wspomnianych celów jest zbędne.
Wprowadzenie numeru PESEL, aby dokonywać weryfikacji ucznia w systemie eWUŚ, jest nowym celem tego dokumentu. A wtedy takie rozwiązanie nie powinno się znaleźć w akcie o randze podstawowej – uważa inspektor. Ponadto GIODO stoi na stanowisku, że wykorzystanie administracyjnego numeru identyfikacyjnego jako identyfikatora dostępu do informacji z zakresu ochrony zdrowia nie jest powszechną praktyką w innych państwach europejskich. Powinien on odbywać się za pomocą np. podpisu elektronicznego i używanego tam loginu.
– Będziemy analizować te uwagi. Na tę chwilę nie podjęliśmy decyzji o ewentualnym wycofaniu się z pomysłu zamieszczenia numeru PESEL – mówi DGP Joanna Berdzik, wiceminister edukacji narodowej.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji