Umowa, a nie uchwała powinna określać zasady przekazywania wynagrodzenia dziennego opiekuna, który zajmuje się dziećmi w swoim domu lub lokalu należącym do samorządu.
Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gorzowie Wielkopolskim, który rozpatrywał skargę złożoną przez prokuratora rejonowego na uchwałę podjętą przez radnych gminy. Dotyczyła ona ustalenia maksymalnej wysokości pensji dziennego opiekuna oraz zasad jej określania. Prokurator domagał się stwierdzenia całkowitej nieważności uchwały, sąd uwzględnił jednak tylko część znajdujących się w skardze zastrzeżeń.

Rada może wyznaczyć tylko górną granicę

Za zasadny WSA uznał zarzut dotyczący wskazania przez radnych sposobu i terminu wypłaty wynagrodzenia dziennemu opiekunowi. W uchwale znalazł się bowiem zapis o tym, że pensja jest wypłacana miesięcznie w zależności od liczby dzieci faktycznie objętych opieką w miesiącu poprzedzającym jego wypłatę, a swoje obowiązki wykonuje on tylko w dni robocze. Zdaniem sądu samorządowcy przekroczyli w ten sposób upoważnienie wynikające z art. 43 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457). Przepis ten zobowiązuje ich do określenia w uchwale tylko maksymalnej wysokości pensji i zasad jej ustalenia. Natomiast postanowienia związane ze sposobem i terminem jej wypłaty oraz czasem sprawowania opieki powinny się znaleźć w umowie zawieranej między opiekunem a gminą. WSA podkreślił, że taki wymóg wynika wprost z art. 36 ust. 3 wspomnianej ustawy.
Sąd nie podzielił natomiast zastrzeżeń prokuratora dotyczących nieprawidłowości w zapisie uchwały, który wskazywał, że maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna wynosi 3 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem. Zdaniem skarżącego radni naruszyli w ten sposób delegację ustawową, ponieważ wprowadzili stałą, konkretną i sztywną stawkę płacy. Tymczasem jego zdaniem mogli jedynie określić jej najwyższy pułap.

Rodzice są chronieni przed wysokimi opłatami

WSA stwierdził jednak, że o prawidłowości sformułowania przesądza użycie w nim słowa „maksymalnie”, a ustawodawca w art. 43 ustawy żłobkowej nie wskazał, czy górna granica pensji ma mieć wymiar godzinowy, dzienny czy też miesięczny. Dlatego uznał ten zapis uchwały za zgodny z prawem.
Skład orzekający dodał, że celem, jaki przyświecał wprowadzeniu takiej regulacji, była ochrona rodziców przed nadmiernym wzrostem pensji opiekuna dziecka. W ocenie wojewódzkiego sądu administracyjnego zapis, który znalazł się w uchwale, nie stoi też w kolizji z tym, aby w umowie zawieranej przez gminę z opiekunem znalazła się niższa stawka za godzinę opieki.
ORZECZNICTWO
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II SA/Go 167/14.