Resort edukacji zamierza natomiast zmienić wzór świadectwa maturalnego oraz na zakończenie szkoły podstawowej, a także zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu szóstoklasisty.
Legitymacja uczniowska będzie zawierała numer PESEL. Na jej podstawie można będzie zweryfikować w systemie eWUŚ, czy dziecko jest zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.
To jedna z nowości, które przewiduje projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Trafił on do konsultacji społecznych. W nowej legitymacji poza numerem PESEL będzie zamieszczana m.in. data urodzenia i miejsce zamieszkania ucznia, a także pieczęć szkoły i podpis dyrektora.
W projekcie nie uwzględniono postulatów rzecznika praw obywatelskich (RPO), któremu uczniowie i ich rodzice skarżyli się na brak jednoznacznych uregulowań w sprawie dokumentów uprawniających do ulgowych przejazdów komunikacją miejską i zbiorową. W ocenie RPO samorządy w przepisach prawa miejscowego ustalają, że zniżki przysługują osobom uczącym się, które są zobowiązane do okazania legitymacji szkolnej. A jej wzór określa właśnie nowelizowany załącznik do rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. nr 97, poz. 624 z późn. zm.). Problem w tym, że ta regulacja dotyczy tylko polskich placówek oświatowych.
Z podobnym apelem wcześniej występował rzecznik praw dziecka (RPD). Argumentował m.in., że ze względu na obowiązujące przepisy ze zniżek na przejazdy PKP czy PKS nie korzystają uczniowie mający obywatelstwo polskie, ale chodzący do szkoły za granicą.
– Obecne przepisy nie zapewniają równego dostępu do korzystania z ulg wszystkim dzieciom – uważa Marek Michalak, RPD.
Z tymi zarzutami zgodził się prezes Urzędu Transportu Kolejowego, który przyznał, że z powszechnej praktyki wynika, iż kontrolerzy i konduktorzy nie uznają legitymacji szkolnych wystawionych w języku obcym. Wzory tych dokumentów nie są bowiem wykazane w przepisach uprawniających do tańszych przejazdów. MEN nie zdecydowało się jednak rozwiązać problemu przy okazji tej nowelizacji.
W omawianym projekcie resort edukacji zamierza natomiast zmienić wzór świadectwa maturalnego oraz na zakończenie szkoły podstawowej, a także zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu szóstoklasisty. Zmiany te są efektem wdrożenia kolejnej części nowej podstawy programowej. W przyszłym roku szkolnym (2014/2015) szóstoklasiści z podstawówek będą przystępować do sprawdzianu, który obowiązkowo obejmie język obcy nowożytny. Z kolei maturzyści zostaną zobowiązani do wybrania jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
W projekcie nowelizacji wprowadzono też możliwość wymiany świadectw szkolnych w przypadku zmiany imienia lub nazwiska w wyniku orzeczeń sądowych związanych ze zmianą płci.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach