Dziewięcioro uczniów z jednej z łódzkich podstawówek nie mogło przystąpić do sprawdzianu dla szóstoklasistów z powodu niedopatrzenia dyrekcji szkoły. Zarówno dla nich, jak i dla innych uczniów, którzy z różnych powodów nie pisali testu 1 kwietnia przewidziano termin awaryjny. Co dzieje się w sytuacji, w której szóstoklasista w ogóle nie napisze egzaminu?

Dyrektor jednej z łódzkich podstawówek nie zgłosiła uczniów do sprawdzianu dla szóstoklasistów, w wyniku czego szkoła nie otrzymała arkuszy egzaminacyjnych. Szefowa Okręgowej Komisji Edukacyjnej, Danuta Zakrzewska w rozmowie z Trójką przyznała, że dyrekcja tuż przed godziną rozpoczęcia egzaminu dzwoniła do OKE z pytaniem o powód niedostarczenia dokumentów.

Dla wszystkich uczniów, którzy z różnych przyczyn nie mogli przystąpić do sprawdzianu w szóstej klasie, przewidziano termin awaryjny. Do testu będą mogli przystąpić 3 czerwca, dzięki czemu otrzymają jego wyniki 18 czerwca i wraz z innymi uczniami będą mogli wziąć udział w rekrutacji do szkół gimnazjalnych. Termin awaryjny dotyczy również tych uczniów, którzy przystąpili do sprawdzianu, ale go przerwali lub został on unieważniony.

Sprawdzianu szóstoklasisty nie można nie zdać, ale jest to egzamin powszechny i obowiązkowy. Muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Jest to warunek ukończenia szkoły podstawowej. W związku z tym szóstoklasiści, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do niego zarówno 1 kwietnia, jak i 3 czerwca, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do testu w roku następnym.

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ucznia ze sprzężoną niepełnosprawnością, mającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W tym wypadku wniosek składa rodzic lub prawny opiekun.

Ze sprawdzianu są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem. Do zwolnienia potrzebne jest zaświadczenie stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty, który automatycznie uzyskuje najwyższy wynik sprawdzianu

Do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym