1 kwietnia około 350 tys. uczniów przystąpiło do sprawdzianu szóstoklasisty. Test zawierał pytania dotyczące wiersza Jerzego Kamila Weintrauba, tekstu o wynalazkach Grahama Bella oraz część z zadaniami matematycznymi.
pdf icon Sprawdzian szóstoklasisty 2014: Arkusz egzaminacyjny
pobierz plik

Sprawdzian trwa 60 minut. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań uczeń koduje swój zestaw zgodnie z poleceniem przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego oraz zapoznaje się z informacjami z pierwszej strony zestawu do przeprowadzania sprawdzianu. Ten czas nie jest wliczany do czasu samego sprawdzianu.

Prace uczniów są sprawdzane i punktowane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Egzaminatorzy nie mogą sprawdzać prac uczniów ze szkoły, w której są zatrudnieni. Wynik sprawdzianu stanowi sumę punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych.

Na sprawdzianie można uzyskać 40 punktów. Wyniku nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym. W tym roku uczniowie otrzymają wyniki sprawdzianu 18 czerwca po czym przystąpią do rekrutacji do szkół gimnazjalnych.