W tym roku odbędzie się ostatni nabór na większość kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli. Pedagodzy, którzy będą chcieli się dokształcać w przyszłości, podejmą najczęściej naukę na studiach podyplomowych w szkołach wyższych.

Zmiany te wynikają z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Ma ona wejść w życie 1 stycznia 2015 r.
– Pierwotnie wspomniane placówki miały w ogóle nie prowadzić takich kursów. Zgodnie z ostatnią wersją zmian takie prawo będzie przysługiwać tylko niektórym z nich – mówi Waldemar Żakowski, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.
Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z 26 października 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1196) od 2016 r. ośrodki posiadające akredytacje będą mogły prowadzić kursy kwalifikacyjne z zakresu przygotowania pedagogicznego lub pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Muszą jednak uzyskać zgodę organu sprawującego nadzór pedagogiczny (kuratorium).
– Zgodnie z tym rozwiązaniem utracilibyśmy prawo do prowadzenia innych kursów, np. z oligofrenopedagogiki – wyjaśnia Stefan Turowski, Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało jednak rozszerzyć katalog kursów, które mogą prowadzić wspomniane jednostki. Oprócz zajęć dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, nadal będą mogły uczyć zarządzania oświatą, a także kształcić w zakresie wczesnego nauczania języka obcego oraz przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego.
Pozostali nauczyciele, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie innych przedmiotów, będą mogli podjąć naukę na studiach podyplomowych w szkołach wyższych.
Projekt wskazuje też, że zmiany w zakresie katalogu kursów, które mogą prowadzić placówki, zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2015 r., a nie jak pierwotnie zakładało ministerstwo od 2016 r.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji