Niezamożni studenci mogą opłacić naukę pieniędzmi pożyczonymi od państwa. Otrzymają przez cały okres studiowania nawet ponad 22 tys. zł. Mogą się też ubiegać o poręczenie spłaty kredytu w 100 proc.

Czy wiek kredytobiorcy wpływa na wsparcie

1 października rozpocząłem naukę na pierwszym roku prawa. Moi rodzice prowadzą własne gospodarstwo rolne, które nie jest jednak dochodowe. Nie mogę więc liczyć na ich pomoc finansową. Słyszałem, że takim osobom jak ja przysługuje prawo do preferencyjnego kredytu na sfinansowanie kosztów studiów. Mam jednak już ukończone 24 lata. Czy kwalifikuję się do takiej pomocy?
Część studentów, którzy podjęli naukę w tym roku, pochodzi z niezamożnych rodzin i nie mogą liczyć na wsparcie finansowe rodziców. Takie osoby są jednak uprawnione do korzystania z systemu kredytów studenckich. Ma on ułatwić start na studiach młodzieży z niezamożnych rodzin, pochodzącej zwłaszcza z terenów wiejskich. Pożyczkę lub kredyt studencki może jednak otrzymać tylko osoba, która jest obywatelem polskim i rozpoczęła studia przed ukończeniem 25. roku życia. Pierwszeństwo w otrzymaniu takiego wsparcia mają studenci o niskich dochodach na osobę w rodzinie. Nie ma znaczenia, czy kształcą się na uczelniach publicznych czy niepublicznych oraz w jakim trybie (stacjonarnym czy wieczorowym). Maksymalnie można otrzymać 6-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za kwartał poprzedzający kwartał, w którym ustalana jest wysokość tego wsparcia (obecnie to kwota 22 712,28 zł). Pożyczka jest udzielana na okres studiów, przy czym nie może on przekroczyć 6 lat. Jest wypłacana w ratach miesięcznych, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku. Spłata kredytu rozpoczyna się nie później niż po upływie 2 lat od zakończenia studiów.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. nr 108, poz. 685 z późn. zm.).

Czy pomoc studentowi wypłaci jego uczelnia

Na czas studiów zamierzam wynająć mieszkanie, a koszty najmu chcę pokryć z kredytu studenckiego. Czy takiego wsparcia udzieli mi moja szkoła wyższa?
Program kredytów studenckich realizują banki, a nie uczelnie. Obecnie o taką pomoc można ubiegać się w:
● PKO Banku Polskim,
● Banku Pekao,
● Banku Polskiej Spółdzielczości,
● SGB Banku.
Pożyczka jest udzielana na zasadach preferencyjnych. Stopa jej oprocentowania wynosi nie mniej niż połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego (obecnie to 1,375 proc.). Ostateczną wysokość odsetek, które będzie musiał zapłacić kredytobiorca, określi bank w umowie. Student ubiegający się o udzielenie kredytu powinien złożyć stosowny wniosek na formularzu ustalonym przez bank. Zawiera on dane osobowe wnioskodawcy (studenta), informacje dotyczące studiów (nazwę i adres uczelni), poziom studiów (pierwszego czy drugiego stopnia) i kierunek oraz tryb (stacjonarne czy niestacjonarne). Pożyczkobiorca powinien przedłożyć także zaświadczenie wystawione przez uczelnię potwierdzające fakt bycia studentem, dokumenty wymagane przez bank dla oceny zabezpieczenia spłaty kredyty, oświadczenie studenta o aktualnej liczbie członków rodziny oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów.
Przy obliczaniu tych ostatnich uwzględnia się zarobki:
● studenta,
● małżonka,
● rodziców lub opiekunów prawnych.
Wniosek kredytowy składa się do 15 listopada, natomiast termin zawierania umów kredytowych upływa 31 marca każdego roku.
Podstawa prawna
Art. 8 ust. 5, art. 9 ust. 1 ustawy z 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. nr 108, poz. 685 z późn. zm.).

Czy student z terenów wiejskich uzyska poręczenie

Mieszkam na wsi. Ubiegam się o preferencyjny kredyt dla studentów, ale bank, do którego się zwróciłam z wnioskiem, zażądał ode mnie przedłożenia jakiegoś zabezpieczenia. Słyszałam, że można uzyskać poręczenie spłaty pożyczki. Czy spełniam warunki?
Udzielając kredytów, banki wymagają ustanowienia zabezpieczeń ich spłaty. Warunek ten odnosi się również do kredytów studenckich, które zazwyczaj zabezpieczane są poręczeniami. Jednak studenci wywodzący się z terenów wiejskich mogą mieć problem z ustanowieniem takich zabezpieczeń, a w szczególności ze znalezieniem poręczycieli o odpowiednich dochodach. Mogą jednak skorzystać z pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która udziela poręczeń spłaty kredytów. Taka pomoc może zostać udzielona osobom studiującym, a zamieszkałym na obszarach wiejskich, które nie mogą przedstawić bankom kredytującym wystarczających prawnych zabezpieczeń kredytowych.
Podstawa prawna
Par. 13 rozporządzenia Rady Ministrów z 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. nr 22, poz. 121 z późn. zm.).

Czy agencja zabezpieczy całość pożyczki

Zamierzam wystąpić do ARiMR o poręczenie spłaty kredytu studenckiego. Słyszałem, że pod uwagę brany jest dochód na osobę w rodzinie studenta. W moim przypadku wynosi on w przeliczeniu na jednego jej członka ok. 1 tys. zł. Czy zabezpieczenie otrzymam dla całej kwoty pożyczki?
Poręczenia ARIMR udzielane są do 80 proc. lub do 100 proc. wykorzystanej kwoty kredytu. Wysokość gwarancji jest uzależniona od dochodów na osobę w rodzinie studenta. Jeżeli nie przekraczają one 600 zł w przeliczeniu na jedną osobę, agencja może poręczyć spłatę nawet całej kwoty kredytu. Zabezpieczenie jest bezpłatne i obejmuje okres o miesiąc dłuższy niż wynikający z umowy o przyznaniu kredytu. Poręczenia ARiMR są udzielane wyłącznie na rzecz tych banków kredytujących, które zawarły z agencją umowę współpracy. Agencja współpracuje obecnie z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA oraz SGB-Bankiem SA.
Podstawa prawna
Par. 13 rozporządzenia Rady Ministrów z 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. nr 22, poz. 121 z późn. zm.).

Czy poręczenie przyznaje się bezwarunkowo

Dowiedziałam się od koleżanki, że procedura ustanowienia zabezpieczeń kredytu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest uproszczona. Czy to znaczy, że nie trzeba przedkładać żadnych dokumentów?
Osoba ubiegająca się o poręczenie kredytu studenckiego powinna wystąpić o nie do ARiMR. W tym celu składa stosowny wniosek. Jego wzór jest opublikowany na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl. Do wniosku należy dołączyć dokumenty określające dochody w rodzinie studenta oraz zaświadczenie z urzędu gminy o zamieszkiwaniu na obszarze wsi. Student musi podpisać z agencją umowę o udzielenie poręczenia spłaty kredytu studenckiego. Procedura jest uproszczona w tym sensie, że wszystkie formalności w banku kredytującym współpracującym z ARiMR załatwia agencja.
Podstawa prawna
Par. 13 rozporządzenia Rady Ministrów z 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. nr 22, poz. 121 z późn. zm.).

Czy wyniki w nauce wpłyną na tempo spłaty

Jestem absolwentką socjologii. Studia ukończyłam z wyróżnieniem. Trzy lata temu zaciągnęłam kredyt studencki w wysokości 30 tys. zł. Do spłacenia została mi jeszcze większa część tej kwoty. Słyszałam, że istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie ze spłaty. Czy możliwe jest częściowe umorzenie mojej pożyczki?
Zgodnie z par. 17 rozporządzenia z 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i spłacania kredytu istnieje możliwość jego częściowego umorzenia. Tak się stanie, jeśli kredytobiorca ukończył studia w grupie 5 proc. najlepszych absolwentów uczelni w danym roku akademickim. Rektor w porozumieniu z samorządem studentów ustala sposób ich wyłaniania. Zasady te mogą się różnić w zależności od szkół. Kredytobiorca może być zwolniony ze spłaty 20 proc. zaciągniętej pożyczki. Umorzeniu podlega kwota pozostała do uregulowaniu w dniu, kiedy zainteresowany złoży wniosek w tej sprawie. Powinien on być potwierdzony przez dziekana wydziału albo inny upoważniony organ uczelni. Potwierdzenie to jest ważne przez 30 dni. W tym czasie należy złożyć wniosek w banku, który udzielił pożyczki. I to on dokonuje jej umorzenia. Decyzja w tej sprawie powinna być wydana w ciągu 30 dni od otrzymania dokumentów stanowiących podstawę zwolnienia absolwenta ze spłaty kredytu.
Podstawa prawna
Par. 17 rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. nr 87, poz. 560).

Czy klęska żywiołowa uzasadnia umorzenie

Rok temu zaciągnąłem kredyt studencki, ale od tego czasu moja sytuacja rodzinna się pogorszyła. Z powodu gwałtownych opadów wiosną gospodarstwo rolne rodziców utraciło znaczną część dochodów. Czy mogę wnioskować o umorzenie całego kredytu?
Takiego umorzenia dokonuje minister nauki i szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii komisji do spraw pożyczek i kredytów studenckich.
Może to nastąpić, jeśli kredytobiorca udokumentuje trwałą niezdolność do pracy i trudną sytuację materialną. Chodzi o sytuacje, gdy spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, albo o trudną sytuację materialną wynikającą z przypadku losowego powodującego utratę zdolności do spłaty zobowiązań (np. chorobę, konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowane przez pożar, powódź lub inną katastrofę). Warunkiem jest przedłożenie orzeczenia wydanego na podstawie ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 z późn. zm.) lub ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227, oraz z 2010 r. nr 40, poz. 224). Pełną informację o warunkach umorzenia kredytu osoba powinna uzyskać w swojej uczelni.
Podstawa prawna
Par. 17 rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. nr 87, poz. 560).