Po wakacjach za każdą dodatkową godzinę w publicznej placówce ma obowiązywać stała opłata. Nie będzie jednak można skorzystać z dodatkowej plastyki lub angielskiego organizowanych przez zewnętrzne firmy.

Czy opiekunowie mogą nie płacić za pobyt dziecka

Samorząd chciałby całkowicie zlikwidować opłaty za korzystanie z opieki przedszkolnej. Radni zastanawiają się, czy w takiej sytuacji będą mogli liczyć na dotację z budżetu państwa. Czy rada gminy może w uchwale zwolnić rodziców z płacenia za pobyt dziecka w takiej placówce?
Radni mogą całkowicie lub częściowo zrezygnować z opłat za pozostawienie dziecka na dłużej niż pięć godzin, kiedy bezpłatnie realizowana jest podstawa programowa w przedszkolu. Opłata za dodatkową godzinę maksymalnie może wynieść złotówkę. Zaproponowane przez radnych rozwiązanie nie spowoduje obniżenia ustalonej dla samorządów dotacji z budżetu. Gminy otrzymają ją na wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, w tym sześciolatki. Zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia dotyczącego podziału dotacji z budżetu, którego projekt jest w trakcie konsultacji, gminy będą rozliczać się z liczby dzieci zapisanych od września do wszystkich form wychowania przedszkolnego. Dane te będą opierać się na zestawieniu znajdującym się w systemie informacji oświatowej. Z kolei na dzieci 6-letnie w szkole, podobnie jak na innych uczniów, będzie naliczona subwencja oświatowa, a nie dotacja przedszkolna.
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 4 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827).

Czy gmina może wciąż pobierać wyższe opłaty

Rodzice obawiają się, że po wakacjach będą płacić za przedszkole tyle co dotychczas, tj. trzy złote za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę, bo wójt nie zmienił jeszcze wewnętrznych przepisów. Czy radni muszą dokonać zmian w uchwałach przed rozpoczęciem roku szkolnego przez maluchy?
Samorządy powinny dostosować dotychczasowe uchwały w sprawie opłat przedszkolnych do przepisów ostatniej nowelizacji ustawy o systemie oświaty najpóźniej do końca sierpnia 2013 r. Jeśli tego nie zrobią do końca tegorocznych wakacji w pierwszej kolejności będą mieć zastosowanie przepisy ustawy. Nie będzie więc miało znaczenia, że uchwała przewiduje 3 złote za godzinę, bo i tak rodzic zapłaci maksymalnie złotówkę. Gminy, które chcą jednak znieść te koszty całkowicie lub ustalić należność poniżej złotówki, powinny takie zmiany w swoich przepisach przyjąć już w trakcie wakacji. Niezależnie od podjętych działań przez wójta i radnych, rodzice nie muszą się obawiać, że zapłacą więcej niż złotówkę za dodatkową godzinę.
Podstawa prawna
Art. 12 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827).

Czy za chorego przedszkolaka nie trzeba płacić

Opiekun obawia się, czy będzie musiał płacić za pobyt dziecka w przedszkolu nawet podczas jego choroby. Jest ono zapisane na dziewięć godzin dziennie. W efekcie np. podczas dwutygodniowej nieobecności malucha rodzic straciłby 40 zł. Czy dyrektor przedszkola będzie ewidencjował pobyt dzieci w przedszkolu?
Po wakacjach dyrektorzy przedszkoli samorządowych na polecenie gmin w dalszym ciągu będą musieli prowadzić ewidencję, która polega na odnotowaniu przez rodzica, o której godzinie przyprowadza i zabiera dziecko z placówki. Dokonuje się jej za pomocą elektronicznych czytników lub zwykłego zeszytu. W dniach, w których dziecko nie zostanie oddane pod opiekę placówki, dyrektor nie będzie mógł naliczać opłat. Samorząd może zrezygnować z prowadzenia ewidencji tylko pod warunkiem że w ogóle nie będzie pobierał opłat za dodatkowe godziny pobytu maluchów.
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 4 lit. h ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827).

Czy niskie dochody opiekunów obniżą należność

Rodzice zwrócili się do wójta z prośbą o zwolnienie ich dwojga dzieci z opłat. Argumentowali, że są wielodzietną rodziną i zarabiają zbyt mało, aby ponosić dodatkowe wydatki. Czy można wprowadzić taki wyjątek dla dzieci mniej zamożnych?
Organ prowadzący publiczne przedszkole, w tym gmina, może zwolnić rodziców w całości lub w części z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, na warunkach określonych przez radę gminy w uchwale. Ponadto wójt może upoważnić do udzielania tych zwolnień dyrektora przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego – także dyrektora odpowiedniej szkoły podstawowej. Z kolei opiekunowie, którzy chcą z takiego zwolnienia skorzystać, powinni przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia takiego uprawnienia. Omawiane rozwiązanie może zastosować również prywatne przedszkole objęte powszechną rekrutacją, jeśli opłaty nie będą w nim wyższe niż jedna złotówka za dodatkową godzinę pobytu dziecka. Ponadto szef niepublicznej placówki może dokonywać tych zwolnień z opłat nawet w innych przypadkach od tych przewidzianych w uchwale rady gminy. W efekcie może np. wprowadzić zasadę, że jeśli dwoje dzieci z wielodzietnej rodziny uczęszcza do przedszkola, to bez względu na jej dochód, opiekunowie też mogą być zwolnieni np. z części kosztów ich pobytu w tej placówce.
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 4 lit. h ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827).

Czy niepubliczne placówki obniżą opłaty

W samorządowym przedszkolu zabrakło miejsc. Dlatego rodzic zdecydował, że zapisze dziecko do niepublicznej placówki. Dowiedział się od znajomego, że podobno część z nich też może przystąpić do powszechnej rekrutacji i pobierać od rodziców obniżone opłaty. Czy po wakacjach znajdzie tanie prywatne przedszkole?
Od 1 września 2013 r. opiekunowie zapłacą złotówkę w samorządowych przedszkolach. Ta zasada nie będzie obowiązywała na razie w niepublicznych placówkach. Zgodnie bowiem z przepisami przejściowymi nowelizacji będzie to możliwe dopiero od 1 września 2015 r. Wtedy przedszkole za złotówkę w niektórych niepublicznych placówkach będzie powiązane z wprowadzeniem prawa do miejsca w przedszkolu dla wszystkich czterolatków, a od 1 września 2017 r. – odpowiednio trzylatków. Dlatego najwcześniej niepubliczne przedszkola będą przyjmować maluchów z niższymi opłatami za dwa lata. Z kolei do 31 sierpnia 2015 r. dotacje dla niepublicznych przedszkoli będą wciąż naliczane na każdego przedszkolaka w wysokości co najmniej 75 proc. ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w ich publicznych odpowiednikach. Z takim zastrzeżeniem, że są one pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, które stanowi dochody budżetu gminy. Niepubliczne przedszkola, które zdecydują się na pobieranie takich samych opłat jak samorządowe, będą otrzymywać 100 proc. dotacji z gminy. Samorządy będą jednak decydować, czy do zapewnienia wszystkim czterolatkom, a później trzylatkom miejsca w przedszkolach jest im potrzebne wsparcie prywatnych placówek. Jeśli będzie im brakowało pomieszczeń, będą musiały ogłosić konkurs dla niepublicznych przedszkoli na udział w powszechnej rekrutacji. Do jego przeprowadzenia mogą się już przygotowywać i rozpisać go od 1 września 2013 r. Dotacja w wysokości 100 proc. będzie jednak im wypłacana dopiero za dwa lata.
Podstawa prawna
Art. 13 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827).

Czy rodzice muszą zapłacić za kucharza w placówce

Gmina z tego powodu, że nie może od rodziców pobierać więcej niż złotówkę za każdą dodatkową godzinę, zdecydowała się na podwyższenie opłat za posiłki. Powiadomiła rodziców, że muszą zapłacić za utrzymanie dwóch kucharzy, bo w przeciwnym wypadku trzeba będzie zlikwidować kuchnię w przedszkolu i skorzystać z cateringu. Czy gmina może narzucić takie warunki rodzicom?
W przypadku wyżywienia rodzice tak jak do tej pory mogą płacić tylko za koszty związane z tzw. wsadem do kotła. Do ustalania kwot należności za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu będą miały zastosowanie przepisy ustawy o systemie oświaty. A to oznacza, że opiekunowie dzieci będą płacić tylko za posiłki w stołówce. Wysokość opłat ustali gmina. Organ nadzorczy (wojewoda) na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym może uchylić uchwałę, zgodnie z którą opiekunowie ponoszą koszty np. częściowego przygotowania posiłku. Na opiekunów gmina nie może też przerzucać kosztów utrzymania stołówki, a także wynagrodzeń pracowników i naliczanych od nich składek.
Podstawa prawna
Art. 67a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Czy rodzice mogą wykupić dodatkowe zajęcia

Opiekunowie po wakacjach chcieliby, aby w dalszym ciągu przychodziła instruktorka, która uczy dzieci rytmiki oraz tańca. Dyrektor przedszkola poinformował rodziców, że umowa z nią została rozwiązana, bo gmina nie może pobierać wyższych opłat, a jej samej nie stać na sfinansowanie obu rodzajów zajęć. Zaproponował, aby nauczycielka uczyła tylko rytmiki. Czy opiekunowie mogą wpłynąć na zmianę decyzji dyrektora?
W czasie przebywania dzieci w przedszkolu samorządowym dyrektor nie może za pobyt dziecka w placówce pobierać więcej niż przewidzianą złotówkę, nawet gdyby była to opłata za dodatkowe zajęcia. Co więcej, jeśli gmina znalazłaby na ten cel środki, dyrektor placówki musiałby dopuścić do tych dodatkowych zajęć wszystkie dzieci. W sytuacji kiedy nie byłoby takiej możliwości, zajęcia musiałyby się odbywać dopiero po zakończeniu formalnej pracy przedszkola, np. po godz. 18. Z kolei wszystkich dodatkowych zajęć nie poprowadzą wychowawcy przedszkolni, bo nie są do tego przygotowani. Muszą mieć specjalne kwalifikacje, które określają przepisy. Rodzice mogą próbować przekazywać darowiznę na rzecz przedszkola, aby wspomóc je w zorganizowaniu dodatkowych zajęć. Te i tak jednak nie mogą być prowadzone tylko dla wybranych przedszkolaków.
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 4 lit. h ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827).