Publikujemy odpowiedzi z matury z historii na poziomie rozszerzonym. Arkusz egzaminacyjny rozwiązał: Bartłomiej Marcińczak – nauczyciel historii w Akademickim Ośrodku Kształcenia.
Matura 2013. Arkusz: historia, poziom rozszerzony
pobierz plik

Zadanie 1

Reklama

Poprawna odpowiedź

1. Klejstenes

Reklama

2. Perykles

Zadanie 2

Poprawna odpowiedź

Śmierć Gajusza Juliusza Cezara - 5

Początek panowania faraona Cheopsa w Egipcie - 1

Zwycięstwo Aleksandra Wielkiego pod Gaugamelą - 4

Klęska Leonidasa w termopilskim wąwozie - 3

Koniec panowania króla Salomona w Palestynie - 2

Zadanie 3

Proponowana odpowiedź

- na płaskorzeźbie widoczny jest łuk triumfalny, upamiętniający zwycięstwa

- jest widoczny wódz zwycięskiej armii, mający wieniec laurowy na głowie, jadący w rydwanie

Zadanie 4

Poprawna odpowiedź

Odpowiedź - wizja Matejki dotycząca koronacji Chrobrego nie jest zgodna z informacjami roczników kwedlinburskich

Uzasadnienie - Matejko na swoim obrazie umieścił postacie, które zmarły na długo przed koronacją Chrobrego w 1025 r.

Zadanie 5

Poprawna odpowiedź

A. W ten sposób chciano podporządkować kościół prawosławny papieżowi Innocentemu III i zażegnać Wielką Schizmę Wschodnią

B. Krzyżowcy zdobyli Konstantynopol

Zadanie 6

Poprawna odpowiedź

W ukazanym w tabeli okresie znacznie spadła liczba majątków ziemskich należących do króla (z 3350 do 1100) oraz szlacheckich (z 11400 do 9550), wzrosła liczba majątków należących do możnowładców (z 4500 do 8600), co świadczy o rosnącym znaczeniu politycznym tej grupy i osłabieniu pozycji monarchy i szlachty.

Zadanie 7

Proponowana odpowiedź

Działania wojenne w okresie Potopu szwedzkiego w latach 1655-56

Zadanie 8

Poprawna odpowiedź

A. 2. monarchia parlamentarna

B. 4. "sławetnej rewolucji"

Zadanie 9

Proponowana odpowiedź

Teatr w okresie Sejmu Wielkiego miał znaczenie propagandowe, którego celem było ukazanie słuszności działań króla i jego otoczenia, dążącego do zmian ustroju Rzeczpospolitej. Działania króla były porównane do reform Kazimierza Wielkiego, tak bardzo znaczących dla wzmocnienia państwa polskiego

Zadanie 10

Poprawna odpowiedź

A. 4. styczniowym

B. 3. F

Zadanie 11

Proponowana odpowiedź

Odpowiedź - rewolucja Meiji

Uzasadnienie - w tym okresie Japonia otworzyła się na wzorce kulturowe czerpane z Europy. Na fotografii widoczna jest Japonka ubrana w strój cywilizacji zachodniej, a druga ubrana w strój japoński gra na pianinie instrumencie związanym z zachodem

Zadanie 12

Poprawna odpowiedź

A. Przewrót majowy lub zamach majowy

B. Strajk kolejarzy sparaliżował transport kolejowy, co uniemożliwiło dostarczenie wojsk z Wielkopolski lojalnych prezydentowi i rządowi

Zadanie 13

Proponowana odpowiedź

Polityka równowagi

Wyjaśnienie - koncepcja polityki równowagi zakładała posiadanie takich samych stosunków dyplomatycznych z III Rzeszą (ukazany jest Hitler) i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich (ukazany jest Litwinow), co miało zabezpieczyć interesy polskie

Zadanie 14

Poprawna odpowiedź

Województwa

- olsztyńskie

- zielonogórskie

- wrocławskie

Wyjaśnienie - władze PRL chciały w ten sposób bardziej scalić tzw. ziemie odzyskane z państwem polskim poprzez umieszczenie tam Polsków

Zadanie 15

Poprawna odpowiedź

3. F

4. F

Zadanie 16

Poprawna odpowiedź

Szyk bojowy - falanga

Państwo - Macedonia

Zadanie 17

Proponowana odpowiedź

Braterstwo na polu bitwy i współodpowiedzialność za szyk bojowy miały przełożenie na takie same równe prawa polityczne wszystkich obywateli i ich dostęp do władzy

Zadanie 18

Proponowana odpowiedź

- Kartagina posiadała dobre wojska inżynieryjne

- oblężeni zaczęli odczuwać niedostatek wszystkiego (np. żywności, wody, broń)

- wojska rzymskie nie mogły przyjść z pomocą

Zadanie 19

Proponowana odpowiedź

Zarówno Aleksander jak i Hannibal byli ze swoimi żołnierzami w pierwszych szeregach, na linii bitwy, ale z tekstu wynika że Aleksander bardziej niż Hannibal narażał swoje życie

Zadanie 20

Poprawna odpowiedź

- Jan Karol Chodkiewicz - hetman Rzeczpospolitej

- Karol IX - król Szwecji

Zadanie 21

Poprawna odpowiedź

- piechota

- artyleria

Zadanie 22

Poprawna odpowiedź

Ciężkozbrojna husaria, która przede wszystkim swoim ciężarem i gwałtownym uderzeniem rozbijała i spychała wojska przeciwnika

Zadanie 23

Proponowana odpowiedź

Odpowiedź - w źródle G jest zawarta informacja potwierdzająca opinię zawartą w źródle H

Uzasadnienie - w źródle G są wymienieni żołnierze najemni, którzy byli w szeregach armii rosyjskiej, jednak ze względu na brak zapłaconego żołdu odmawiali walki. Poza tym najemnicy w końcowej fazie bitwy przeszli na stronę polską.

Zadanie 24

Proponowana odpowiedź

Różnice

- w trakcie Powstanie Listopadowego strona polska prowadziła regularne walki a w trakcie Powstania Styczniowego walki partyzanckie

- walki w Powstaniu Listopadowym objęły niewielką część Królestwa Polskiego (chęć obrony Warszawy), w przeciwieństwie do Powstanie Styczniowego, które swym zasięgiem objęły większą część państwa

Przyczyna - w okresie Powstania Listopadowego strona polska posiadała regularne jednostki co wynikało z faktu, że istniało państwo polskie z całym aparatem władzy, przez co nie trzeba było prowadzić walk partyzanckich

Zadanie 25

Proponowana odpowiedź

Praca współczesnego historyka nie potwierdza informacji o Sowińskim ukazanych w wierszu Słowackiego. Wg poety Sowiński odmówił kapitulacji i zginął w ataku wojsk rosyjskich, a wg pracy T. Strzeżeka Sowiński poddał się, ale wobec strzałów ze strony polskiej w kierunku Rosjan, ci ostatni odebrali to jako podstęp i zabili Polaków.

Zadanie 26

Proponowany plan wypracowania nr 1

Wstęp

Ramy czasowe - początek 1226 r. sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego, koniec 1525 r. - podpisanie traktatu krakowskiego, który zlikwidował państwowość krzyżacką nad Bałtykiem

Tereny obejmujące treść pracy - Prusy, Pomorze Gdańskie, Kujawy, Ziemia Dobrzyńska, Żmudź, tereny państwa Zakonu Kawalerów Mieczowych (tj. dzisiejsza Łotwa i Estonia)

Rozwinięcie

Ukazanie podboju Prus (1230-1283)

Połączenie się z Zakonem Kawalerów Mieczowych (1237)

Opanowanie Pomorza Gdańskiego (1308-09) i walki z Władysławem Łokietkiem (1327-32)

Podpisanie pokoju kaliskiego (1343) i skierowanie ich wysiłku militarnego na tereny Litwy i Żmudzi

Ukazanie połączenia Polski i Litwy (1385) i walk państwa Jagiellonów z Zakonem Krzyżackim - Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim (1409-11), wojny głodowe (1414-18, 1421-22), wojna z lat 1430-35, wojna trzynastoletnia (1454-66), ostatnia wojna z Zakonem Krzyżackim (1519-21)

Proponowany plan wypracowania nr 2

Wstęp

Ramy czasowe - początek 1939 r. wybuch II wojny światowej, koniec 1945 r. koniec II wojny światowej

Tereny obejmujące treść pracy - Francja, Anglia, Włochy, Holandia, Niemcy, Afryka Północna, tereny ZSRR oraz basen Oceanu Atlantyckiego, Morza Północnego i Morza Śródziemnego

Rozwinięcie

Ukazanie formowania armii polskiej we Francji w 1939 r.

Walki o Narwik Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich (1940)

Bitwa o Anglię 303 Dywizjon Lotniczy (1940)

Obrona Tobruku Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich (1941)

Powstanie Armii Polskiej w ZSRR (1942), jej ewakuacja na Bliski Wschód i przemianowanie na II Korpus Polski, walki we Włoszech - zdobycie Monte Cassino (1944) walki o Ankonę i Bolonię

Szlak bojowy 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka - bitwa pod Falaise (1944), zdobycie Wilhelmshaven (1945)

Bitwa pod Arnhem Samodzielna Brygada Spadochronowa (1944)

Szlak bojowy Berlingowców - bitwa pod Lenino (1943), zdobywanie Berlina (1945)

Walki jednostek floty wojennej - np. ORP Grom pod Narwikiem czy ORP Piorun w walce z Bismarckiem