Resort nauki chce ograniczyć liczbę absolwentów po masowych, ogólnoakademickich kierunkach. Uważa, że ich kompetencje nie odpowiadają oczekiwaniom pracodawców. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce też, aby ponad połowa programu kształcenia na studiach zawodowych obejmowała zajęcia praktyczne, kształtujące kompetencje społeczne i umiejętności studenta. Powinny być one zdobywane zwłaszcza w trakcie warsztatów. Poprowadzą je osoby spoza uczelni posiadające doświadczenie zawodowe.
Dzisiaj sejmowa komisja edukacji, nauki i młodzieży (KENM) zajmie się rozpatrzeniem informacji ministra nauki i szkolnictwa wyższego na temat projektu założeń do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Ma on zacząć obowiązywać od 1 października 2013 roku.
Celem zmian jest podwyższenie jakości kształcenia na uczelniach. Proponowana regulacja wprowadza zasadę, że tylko ten wydział, który posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, będzie mógł prowadzić kształcenie zarówno na kierunkach studiów o profilu praktycznym, jak i ogólnoakademickim. Natomiast jednostka nieposiadająca takich uprawnień będzie zobowiązana do prowadzenia kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym. Temu sprzeciwia się część rektorów.
– Wprowadzanie takiego podziału nie jest zasadne – mówi prof. Waldemar Tłokiński, przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.
Wyjaśnia, że profil praktyczny studiów powinien być przypisany konkretnemu kierunkowi, a nie uczelni.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce też, aby ponad połowa programu kształcenia na studiach zawodowych obejmowała zajęcia praktyczne, kształtujące kompetencje społeczne i umiejętności studenta. Powinny być one zdobywane zwłaszcza w trakcie warsztatów. Poprowadzą je osoby spoza uczelni posiadające doświadczenie zawodowe.
Oprócz tego publiczne szkoły zawodowe będą miały obowiązek organizowania co najmniej trzymiesięcznych praktyk dla swoich studentów.
Resort nauki tłumaczy, że nowe rozwiązania mają przeciwdziałać dominującemu w uczelniach zawodowych trendowi kształcenia na studiach ogólnoakademickich. Jego zdaniem masowe wybieranie tych kierunków powoduje, że kwalifikacje i kompetencje ich absolwentów nie odpowiadają oczekiwaniom pracodawców, co z kolei wpływa na poziom ich bezrobocia.
Podczas obrad KENM zajmie się również projektem założeń do nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki. Jego celem jest zapewnienie m.in. większego dotowania najlepszych placówek naukowych realizujących badania na najwyższym poziomie.
Etap legislacyjny
Projekt założeń