Osoba, która będzie chciała poprawić wynik matury, podejdzie do niej zgodnie z warunkami obowiązującymi w danym roku.
Propozycja zmian wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Jest w trakcie konsultacji społecznych. Ma wejść w życie 1 września 2014 r.
Obecnie przepisy pozwalają absolwentowi ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego, uwzględniając zasady, na jakich podchodził do niego po raz pierwszy.