Do 25 września szkoły wyższe mogą ubiegać się o dodatkowe pieniądze, które będą przyznawane za opracowanie najlepszych programów studiów lub wdrażanie najbardziej zaawansowanych programów poprawy jakości kształcenia. Resort nauki i szkolnictwa wyższego ogłosił konkurs na ich dofinansowanie.
Najlepsze uczelnie otrzymają 1 mln zł, który będzie można przeznaczyć na doskonalenie oferty edukacyjnej, czyli np. na pokrycie kosztów związanych z wprowadzaniem do programów kształcenia praktyk zawodowych dla studentów, inwestowanie w podnoszenie umiejętności nauczycieli akademickich lub ich wynagrodzenia.
– Do konkursu mogą przystąpić uczelnie, które tak zmieniły bądź reformują stare programy studiów, by kształcenie nastawione było na efekty – tłumaczy prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Wniosek o dofinansowanie może złożyć kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (np. wydziału), działający za zgodą rektora lub – w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowych jednostek organizacyjnych – sam rektor. Składa się go w formie elektronicznej za pomocą skrzynki podawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w systemie ePUAP.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 15 listopada 2012 r. Dofinansowanie zostanie przekazane jednorazowo do 31 grudnia 2012 r.