Zaktualizowane zalecenia przeciwepidemiczne dla żłobków i klubów dziecięcych są w zakresie powierzchni pomieszczeń łagodniejsze niż wymogi wynikające z przepisów. Jednak nie oznacza to, że podmioty prowadzące mogą zwiększyć liczbę dzieci, bo obowiązujące są dla nich te drugie.
Reklama
To już czwarta modyfikacja wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) dla placówek dla maluchów od początku maja, gdy mogły wznowić swoją działalność. Do tej pory było jednak tak, że część rekomendacji była odrębna dla żłobków i klubów dziecięcych oraz dla przedszkoli. W ostatniej aktualizacji GIS zdecydował się natomiast na wprowadzenie jednolitych wytycznych dla wszystkich placówek opieki, które mają zapobiegać pojawieniu się oraz rozprzestrzenianiu na ich terenie wirusa SARS-CoV-2.
Nowe zasady dotyczą m.in. powierzchni przypadającej na jedno dziecko. Wynika z nich, że powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od trzech do pięciorga dzieci powinna wynosić co najmniej 15 mkw. Gdy maluchów jest więcej, to powierzchnia musi zostać zwiększona na każde kolejne dziecko o 2 mkw. Co istotne, wtedy na jedno dziecko powinno przypadać minimum 1,5 mkw. powierzchni.
Takie rozwiązanie wzbudziło wątpliwości z uwagi na rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 72). Jego par. 2 ust. 1 przewiduje bowiem, że powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci wynosi co najmniej 16 mkw. Ulega ona zwiększeniu na każde kolejne dziecko w zależności od tego, czy maluch będzie przebywać w placówce do pięciu godzin czy dłużej, o odpowiednio 2 mkw. lub 2,5 mkw.
To oznacza, że standardy wyznaczone przepisami rozporządzenia są bardziej restrykcyjne od obecnych rekomendacji GIS. W efekcie wśród podmiotów prowadzących placówki pojawiły się pytania, czy wiążące są dla nich regulacje zawarte w rozporządzeniu, czy zaktualizowane wytyczne sanepidu, które teoretycznie mogłyby pozwolić im na przyjmowanie większej liczby dzieci.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że choć kwestia minimalnej powierzchni została określona w taki sam sposób dla wszystkich placówek objętych zaleceniami GIS, to warunki lokalowe dla żłobków i klubów dziecięcych nie mogą być łagodniejsze niż te wskazane w rozporządzeniu.
– Trzeba pamiętać, że limit dzieci, które mogą być przyjęte do żłobka, jest ustalany na podstawie m.in. opinii sanepidu wydawanej w momencie tworzenia placówki i stanowi element wpisu do rejestru – podkreśla Agnieszka Rojek, dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.
W porównaniu z wcześniejszymi rekomendacjami GIS wprowadzone zostały zmiany w odniesieniu do procedury postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem oraz złagodzone zostało zalecenie dotyczące zachowania dystansu między rodzicami a opiekunami oraz innymi osobami przyprowadzającymi dzieci do placówki. Powinien on wynosić minimum 1,5 m (wcześniej była mowa o 2 m).