Tradycyjny model nauki w szkołach będzie opierał się na ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek. Z kolei modele mieszany i hybrydowy będą oparte na opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Model mieszany będzie dotyczył uczniów:
- pozostających na kwarantannie
- przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem
- mających orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej


W tym modelu zajęcia będą odbywały się w mniejszych grupach lub dla części klas (np. klasy I-III – zajęcia stacjonarne, a starsze klasy zajęcia zdalne)

Reklama

Model zdalny będzie oznaczał zawieszenie wszystkich zajęć stacjonarnych i przejście na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów.

Model mieszany lub zdalny będzie mógł być wprowadzony w oparciu o opinię inspektora sanitarnego do innej organizacji pracy szkół.

Reklama

Wpłyną na nią:

- zakażenie SARS-CoV-2 w szkole lub placówce
- lokalna sytuacja epidemiologiczna
- kwarantanna któregoś z uczniów lub pracowników
- opinia lekarza (choroby przewlekłe)
- orzeczenie – indywidualne nauczanieTo nie jedyne ograniczenia, jakie mogą być wprowadzone w szkołach od 1 września. Wpływ na funkcjonowanie placówki będzie miała również sytuacja epidemiologiczna w poszczególnych powiatach i ich ewentualne przypisanie do strefy żółtej lub czerwonej.

Wówczas zalecenia dla dyrektorów obejmują:

- ograniczenie przebywania osób trzecich na terenie placówki
- obowiązek zachowania dystansu w przestrzeniach wspólnych lub zasłanianie nosa i ust (korytarze, szatnia)
- jedna klasa na jedną salę
- ustalenie grupy dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych pomiar temperatury ciała pracownikom przy wejściu do placówki
- zakaz wyjść grupowych i wycieczek szkolnych
- zajęcia wychowania fizycznego na powietrzu
Ale nawet tradycyjna forma nauki będzie od 1 września wyglądać nieco inaczej. Przede wszystkim do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. MEN rekomenduje, by szkoły wyposażyły się w bezdotykowe termometry. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

W szkołach powinno przebywać jak najmniej osób z zewnątrz i powinny stosować standardowe zabezpieczenia. To samo dotyczy opiekunów odprowadzających dzieci do szkoły. MEN wprowadza limit 1 opiekun na 1 dziecko. To samo dotyczy przedmiotów - zbędne i takie, których nie można skutecznie zdezynfekować powinny zostać usunięte ze szkół. Dotyczy to również przedmiotów, jakie dzieci przynoszą do szkoły - uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

MEN przygotowało również zalecenie dotyczące już samej organizacji nauki. Są wśród nich:

- Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
- Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
- W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

- Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
- Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
- Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
- Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
- Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, jeżeli jest taka możliwość, należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły, umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.
- Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
- Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
- Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
- Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach
- Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.