Niedostarczenie w wyznaczonym terminie decyzji potwierdzającej, że żłobek spełnia standardy ochrony przeciwpożarowej, skutkuje usunięciem go z wykazu placówek.
Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Szczecinie, który odrzucił skargę na decyzję prezydenta miasta o wykreśleniu żłobka z rejestru tych instytucji. Została ona wydana w związku z kontrolą przeprowadzoną w październiku 2018 r. W jej trakcie okazało się, że działalność żłobka została poszerzona o drugi budynek, ale właściciel placówki nie dysponował decyzją komendanta straży pożarnej wydaną na podstawie art. 25 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.), która musi potwierdzać spełnianie wymogów przeciwpożarowych przez lokal. Dlatego po zakończeniu kontroli w grudniu tego samego roku spółka prowadząca żłobek otrzymała zalecenia pokontrolne zobowiązujące ją do przedstawienia decyzji komendanta. Przedsiębiorstwo w wyznaczonym terminie nie przekazało takiego dokumentu. Komendant straży pożarnej wydał natomiast decyzję, w której stwierdził brak spełnienia przepisów przeciwpożarowych w drugim budynku placówki. W efekcie burmistrz wykreślił żłobek z rejestru i – mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci – nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, co oznaczało konieczność zaprzestania sprawowania opieki nad dziećmi w lokalu, który nie spełniał wymagań.
Właściciel żłobka złożył odwołanie, w którym m.in. wskazał, że decyzja komendanta była nieprawomocna, oraz zarzucił nieuzasadnione przyjęcie, że z jej treści oraz okoliczności sprawy wynikało, że zagrożone jest życie dzieci. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) utrzymało jednak decyzję burmistrza w mocy. Organ wyjaśnił, że postąpił prawidłowo, bo zgodnie z art. 32 ustawy żłobkowej w przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości (czyli dostarczenia pozytywnej decyzji) następuje wykreślenie placówki w rejestru.