Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wpisany został projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Dotyczą one m.in. odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

Od 1 września 2019 roku obowiązują zaostrzone przepisy dyscyplinarne wobec nauczycieli. Tego rodzaju karę można wymierzyć za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub za niewypełnianie obowiązków:

1) rzetelnego realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
2) wspierania każdego ucznia w jego rozwoju;
3) dążenia do pełni własnego rozwoju osobowego;
3a) doskonalenia zawodowego, zgodnie z potrzebami szkoły;


Największy problem z nowymi przepisami polega na tym, że nigdzie nie zostało zdefiniowane, co oznacza uchybienie godności zawodu nauczyciela.

W 2019 roku kuratoria prowadziły 322 postępowania dyscyplinarne. Rok wcześniej - 296, a w 2015 roku - 266.

Więcej na ten temat przeczytasz tu >>>>

Zmiana tych przepisów, dokonana jeszcze przez Annę Zalewską, spotkała się z dużą krytyką ze strony związków zawodowych i całego środowiska nauczycielskiego. Nowy sef MEN, Dariusz Piontkowski zapowiadał złagodzenie przepisów. Więcej o tym przeczytasz tu >>>>>

Jednym ze zgłaszanych postulatów była m.in. konieczność zmodyfikowania rozwiązania dotyczącego powiadamiania rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, a także okresu, w którym może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

Kwestie te były przedmiotem prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, w skład którego wchodzą przedstawiciele strony rządowej, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz korporacji samorządowych.

Zmiany w Karcie nauczyciela

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada także zmiany w zakresie Karty Nauczyciela.

Projekt zakłada:

1. Wydłużenie do 14 dni czasu na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka oraz doprecyzowanie, w jakim przypadku nie dochodzi do zawiadomienia.

2. Modyfikację przepisów ustawy – Karta Nauczyciela zawierających termin na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz zmianę okresu, w którym może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne:

1) określenie maksymalnego terminu na złożenie przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (wniosek ten będzie składany nie później niż w ciągu 4 miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego);

2) uregulowanie kwestii dotyczących postępowania dyscyplinarnego – nie będzie mogło być one wszczęte po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu (z wyłączeniem czynów stanowiących przestępstwo) oraz uchyleniu przepisu, zgodnie z którym, jeżeli czyn narusza prawa i dobro dziecka, postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte także po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ww. ustawy;

3) skróceniu z 3 do 2 lat okresu od popełnienia czynu, po upływie którego nie może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne (z wyłączeniem czynów stanowiących przestępstwo).

3. Doprecyzowanie przepisów dotyczących zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków, poprzez dookreślenie, że dyrektor szkoły nie jest obowiązany do zawieszenia nauczyciela a organ prowadzący szkołę – nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, w pełnieniu obowiązków w przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wnosi o orzeczenie kary nagany z ostrzeżeniem i jednocześnie waga popełnionego przez nich czynu jest mało istotna i nie jest celowe odsuwanie ich od pełnienia obowiązków.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwały prace nad szerszymi zmianami ustawowymi, dotyczącymi m.in. odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, awansu zawodowego, wynagrodzeń nauczycieli, zdalnego nauczania. W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju, posiedzenia Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli zostały przesunięte na późniejszy termin.

Po wznowieniu prac Zespołu, potrzeby i kierunki szerszych zmian systemowych omawiane będą m.in. z nauczycielskimi związkami zawodowymi oraz stroną samorządową, a projekty rozwiązań zostaną poddane szerszej konsultacji społecznej.