Różne gremia działające na uczelniach muszą mieć tak zorganizowaną pracę, aby nie było konieczne bezpośrednie spotykanie się ich członków - wynika z nowelizacji rozporządzenia MNiSW, które w środę podpisał szef resortu nauki Jarosław Gowin.

Rozporządzenie to nowelizacja innego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. O podpisaniu nowelizacji przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina poinformowała PAP w środę rzecznik prasowa resortu Katarzyna Zawada.

Nowelizacja odnosi się do organizacji pracy różnych uczelnianych gremiów: kolegiów elektorów; komisji stypendialnych; komisji i zespołów powołanych w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułów, prowadzonych w uczelniach oraz komisji i innych gremiów działających na podstawie statutów uczelni.

Nowelizacja wprowadza wymóg zorganizowania prac tych gremiów w taki sposób, aby nie było konieczne bezpośrednie spotykanie się ich członków. Zgodnie z rozporządzeniem w okresie obowiązywania ograniczeń funkcjonowania uczelni, czyli do 10 kwietnia br., uchwały tych zespołów będą mogły być podejmowane wyłącznie w drodze głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni lub aktach regulujących działanie tych podmiotów.

W uzasadnieniu nowelizacji czytamy, że tego typu działania są związane "rozwojem nadzwyczajnych okoliczności zagrażających życiu lub zdrowiu członków wspólnoty uczelni".

"Biorąc pod uwagę wzrost ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (tzw. koronawirusem) oraz wzrastającą liczbę zidentyfikowanych przypadków zachorowań na COVID-19 w Polsce, konieczne jest kontynuowanie działań profilaktycznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego wirusa, a przez to zmniejszających ryzyko rozprzestrzeniania się epidemii" - napisano w uzasadnieniu.

Nowelizacja rozporządzenia wejdzie w życie 26 marca.

W informacji zamieszczonej na stronie internetowej resort nauki przypomina, że do 10 kwietnia pracownicy uczelni (zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) nie będą mieli obowiązku świadczenia pracy na terenie uczelni, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.

"Podkreślamy natomiast, że w uczelniach musi być zapewniona obsługa finansowa, w tym związana np. z wypłatą wynagrodzeń, obsługą specjalistycznych laboratoriów, opieką nad zwierzętami, funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych. Również realizacji zadań związanych z systematycznym aktualizowaniem danych w systemie POL-on, które są niezbędne do podziału subwencji oraz przeprowadzenia w 2021 r. ewaluacji jakości działalności naukowej. Tam gdzie to możliwe, praca powinna być świadczona w sposób zdalny" - czytamy na stronie resortu.