Do 30 listopada rady gmin muszą podjąć uchwały stwierdzające zakończenie działalności tego typu placówek. Tego dnia upływa też termin na potwierdzenie przekształceń szkół ponadpodstawowych.
Wraz z tym rokiem kończy się okres wprowadzania zmian strukturalnych w tych typach szkół, w których realizuje się obowiązek szkolny. Jak wiadomo, 31 sierpnia 2019 r. działalność zakończyły gimnazja. Kontynuowane są natomiast zmiany w szkolnictwie ponadpodstawowym. 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie licea ogólnokształcące stały się czteroletnimi, a czteroletnie technika przeobraziły się w pięcioletnie placówki. Organy prowadzące placówki muszą te zmiany potwierdzić stosownymi uchwałami.
I tak, zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245; dalej: u.p.w.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum, w terminie do 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały musi stwierdzić zakończenie jego działalności. Akt ten nie ma charakteru prawa miejscowego, dlatego nie podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa (por. rozstrzygnięcia nadzorcze: wojewody świętokrzyskiego z 11 października 2019 r., znak: PNK.I.4130.86.2019, i wojewody wielkopolskiego z 13 maja 2019 r., znak: KN-I.4131.1.204.2019.19). Z kolei rady powiatów do 30 listopada muszą wydać uchwały stwierdzające przekształcenie:
  • trzyletniego liceum w czteroletnie liceum ogólnokształcące (art. 146 ust. 2 u.p.w.);
  • czteroletniego technikum w pięcioletnie (art. 152 ust. 2 u.p.w.);
  • zespołu szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum i trzyletnie liceum, w czteroletnie liceum ogólnokształcące (art. 193 ust. 3 u.p.w.);
  • zespołu szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum i czteroletnie technikum, w pięcioletnie technikum (art. 193 ust. 3 u.p.w.).

    Zobacz również:

    Kaganiec zamiast kaganka? Jak polska szkoła zmieniła się przez cztery lata rządów PiS
Dodatkowo należy zauważyć, że dotychczasowe statuty trzyletnich liceów ogólnokształcących i czteroletnich techników zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do 30 listopada 2019 r. (art. 322 ust. 2 u.p.w.). Zasady uchwalania statutu i jego nowelizacji pozostały bez zmian w stosunku do obowiązujących do tej pory. Oznacza to, że kompetencje do przygotowania projektu ma rada pedagogiczna, natomiast jego uchwalenie należy do właściwości rady szkoły, a gdy nie została utworzona, do rady pedagogicznej. Wobec powyższego organ prowadzący nie musi dołączać statutu do uchwały stwierdzającej przekształcenie szkoły wysyłanej do kuratora oświaty.