Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji roku szkolnego, rozpoczęcie zajęć przypada w pierwszym powszednim dniu września. Jeżeli przypada on w piątek lub sobotę, wtedy rok szkolny zaczyna się w pierwszy poniedziałek po 1 września.

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie rozpoczną rok szkolny 2 września.

Zimowa przerwa świąteczna

Będzie to pierwsza w tym roku dłuższa przerwa dla uczniów. Zimowa przerwa świąteczna zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji roku szkolnego trwa od 23 do 31 grudnia. Tak też będzie w tym roku szkolnym.

Ferie zimowe w roku szkolnym 2019/2020

Terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe.

Wyjątek stanowią szkoły specjalne przy których zorganizowany jest internat oraz specjalne ośrodki szkolno–wychowawcze. W szkołach, o których mowa w zdaniu poprzednim zimową przerwę świąteczną można połączyć z feriami zimowymi. Za ewentualne połączeniu tych dwóch przerw odpowiedzialni są dyrektorzy placówek wraz z radą rodziców.

Terminy ferii zimowych 2020 r.

13-26 stycznia - woj. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

20 stycznia-2 lutego - woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie

27 stycznia – 9 lutego - woj.kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

10-23 lutego 2020 - woj. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

Wiosenna przerwa świąteczna

W roku szkolnym 2019/2020 wiosenna przerwa świąteczna rozpocznie się 9 kwietnia a zakończy 14 kwietnia.

Zakończenie roku szkolnego

Ferie letnie uczniowie rozpoczną 27 czerwca i zakończą 31 sierpnia. Pamiętać należy, że zakończenie roku w klasach najwyższych w szkołach ponadpodstawowych jest zawsze wcześniej i w roku szkolnym 2019/2020 zostało wyznaczone na 24 kwietnia.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor szkoły lub placówki może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:

do 6 dni — dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego

do 8 dni — gimnazjów

do 10 dni — liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających.