Rząd przeznaczy w tym roku 15 mln zł na realizację programu „Wyprawka szkolna”, którego celem jest dofinansowanie kosztów kształcenia dzieci z dysfunkcjami zdrowotnymi.
Kto i w jakiej wysokości otrzyma pieniądze, określa projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Wsparcie – w formie refundacji poniesionych wydatków – przysługuje uczniom mającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym m.in. słabowidzącym, niesłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną lub ruchową, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w wymienionych w przepisach klasach szkół średnich.
Dofinansowanie będzie można uzyskać na zakup: podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, podręczników do kształcenia w zawodach oraz materiałów edukacyjnych. W projekcie przewidziane są trzy stawki dopłat: 225 zł, 390 zł lub 445 zł, w zależności od tego, jakiego ucznia dotyczy wsparcie.
Reklama
Podobnie jak w poprzednich latach otrzymanie refundacji będzie wymagać złożenia wniosku przez rodziców (również zastępczych) lub opiekunów do dyrektora szkoły, w której niepełnosprawny uczeń zacznie naukę w roku szkolnym 2019/2020. Termin ich składania zostanie wyznaczony indywidualnie przez każdą gminę. Trzeba będzie do niego dołączyć kopię wspomnianego orzeczenia. Rodzic otrzyma zwrot pieniędzy, jeśli przedstawi dowód zakupu, np. fakturę, paragon lub rachunek.
Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje, że w tym roku z dofinansowania może skorzystać ok. 41 tys. niepełnosprawnych uczniów.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia