W roku szkolnym 2019/2020 pomoc w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" obejmie około 41,5 tys. uczniów z niepełnosprawnościami, mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – takie szacunki podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projekty uchwały i rozporządzenia w sprawie programu "Wyprawka szkolna" na nowy rok szkolny przygotował resort edukacji. Trafiły one w środę do konsultacji publicznych.

Program "Wyprawka szkolna" jest realizowany od 17 lat. Przez ten czas zmieniała się grupa uczniów uprawnionych do tej pomocy. Od roku 2016/2017 pomoc w zakupie podręczników i materiałów dydaktycznych adresowana jest do części uczniów niepełnosprawnych.

Zmiany w funkcjonowaniu programu wiążą się z sukcesywnym wprowadzaniem bezpłatnych podręczników, będących własnością szkoły i użyczanych uczniom.

W roku szkolnym 2019/2020 prawo do korzystania z podręczników użyczanych będą mieli uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych, czyli wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjów. Nie przysługuje ono uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Dlatego pomoc w dofinansowaniu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych (w tym podręczników do kształcenia w zawodach i materiałów do kształcenia zawodowego) w ramach programu "Wyprawka szkolna" w tej edycji programu trafi do uczniów niepełnosprawnych z branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, klasy I pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Pomoc przysługiwać będzie także niepełnosprawnym uczniom szkół artystycznych, uczących się w klasach odpowiadających szkołom ponadgimnazjalnym i ponadpodstawowym, czyli uczniom klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I-IV dotychczasowego liceum plastycznego, prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV-VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

Chodzi o uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, słabo widzących. Warunkiem jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Program zakłada także dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc – podobnie jak w latach ubiegłych – przyznawana będzie na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. Złożyć będzie go mógł także nauczyciel, pracownik socjalny lub sam uczeń, jeśli jest pełnoletni. Wniosek trzeba złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie w nowym roku szkolnym uczęszczać uczeń. Wysokość maksymalnego dofinansowania jest różna – zależy od typu szkoły i rodzaju niepełnosprawności ucznia.

Termin na złożenie wniosku ustalą wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Dla szkół muzycznych, rolniczych i leśnych terminy te ustalą ministrowie prowadzący dany typ szkoły.

Na realizację programu – jak czytamy w ocenie skutków regulacji – w 2019 r. zaplanowano 15 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa "Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz realizację programu rządowego +Aktywna tablica+". Po weryfikacji liczby uczniów oraz cen podręczników i materiałów edukacyjnych, łączny koszt realizacji programu oszacowano na 14,8 mln zł.

"Wysokość środków zaplanowanych na podręczniki i materiały edukacyjne od kilku lat nie ulega zmianie. Środki przeznaczone na realizację programu w latach ubiegłych, które zostały zaplanowane na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w poszczególnych typach szkół były wystarczające" – napisano w ocenie skutków regulacji.