Maturzyści, którzy pisali we wtorek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. znajomością pojęcia funkcji, własności figur geometrycznych oraz umiejętnością rozwiązywania równań i nierówności.

Arkusz rozwiązywany przez maturzystów – który opublikowała we wtorek Centralna Komisja Egzaminacyjna – zawierał 34 zadania, w tym 25 zamkniętych, czyli takich, w których uczeń wybiera jedną z czterech możliwych odpowiedzi, oraz dziewięć otwartych, gdzie zdający sam musi udzielić odpowiedzi i poprawnie zapisać sposób rozwiązywania.

Podczas rozwiązywania zadań maturzyści mogli korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla i linijki, a także z prostego kalkulatora.

Zdający musieli się wykazać umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. wykonywać działania na potęgach, pierwiastkach, logarytmach oraz wykonywać obliczenia procentowe. Należało też wykazać się umiejętnością rozwiązywania równań wymiernych i nierówności liniowych.

Część zadań dotyczyła znajomości pojęcia funkcji liniowej i umiejętności korzystania z ich własności oraz znajomości własności funkcji kwadratowej, np. znalezienia miejsc zerowych danej funkcji. Były także zadania dotyczące własności ciągów: arytmetycznego i geometrycznego.

Maturzyści musieli się wykazać znajomością figur geometrycznych, czyli m.in. własności kątów w trójkącie, twierdzenia o kącie wpisanym i środkowym w okręgu, wykorzystaniem funkcji trygonometrycznej do obliczenia pola trapezu. Oprócz geometrii klasycznej były także zadania z geometrii analitycznej, w tym m.in. sprawdzenie równoległości dwóch prostych. Z geometrii brył należało obliczyć długość tworzącej stożka, mając podane promień podstawy stożka oraz promień kuli, w którym zawarty jest stożek. Ostatnia część zadań zamkniętych to obliczenie prawdopodobieństwa wylosowania czerwonych kul spośród 40 kul w pudełku, gdzie 35 stanowią kule w kolorze białym.

Część z zadaniami otwartymi stanowiły zadania dotyczące m.in. obliczenia nierówności kwadratowej. Trzeba było również rozwiązać zadanie dotyczące rachunku prawdopodobieństwa, obliczenia długości przekątnej w trapezie oraz zadanie, w którym na podstawie znanej sumy wyrazów ciągu arytmetycznego należało znaleźć jego pierwsze wyrazy.

Twórcy arkusza egzaminacyjnego najwyżej (na 5 punktów – 10 proc.) ocenili zadanie z geometrii analitycznej, w którym trzeba było obliczyć kąt między podstawą ostrosłupa a jego krawędzią, mając dane długość krawędzi podstawy ostrosłupa oraz fakt, że jego pole powierzchni jest cztery razy większe od pola podstawy.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwał 170 minut. Maturzyści za rozwiązanie wszystkich zadań mogli maksymalnie otrzymać 50 punktów: za każde zdanie, w zależności od jego stopnia trudności, od 1 do 5 punktów; najwyżej punktowane były zadania otwarte.

Aby zdać egzamin, maturzysta musi uzyskać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania.