Środowisko naukowe weźmie udział w tworzeniu ministerialnej listy punktowanych periodyków i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Resort już uruchomił rekrutację do zespołów doradczych. – Zainteresowanie jest spore – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Müller.
Nowe zasady oceny artykułów i monografii wprowadza rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Mają one być odpowiedzią na to, że wyniki badań polskich naukowców są słabo znane na świecie, a wielu z nich dąży do jak największej liczby publikacji bez względu na ich poziom.
Rozporządzenie do istniejącego już wykazu czasopism, za publikację w których są przyznawane punkty mające znaczenie przy ocenie jakości działalności jednostki naukowej, dodaje wykaz punktowanych monografii naukowych. Do tej pory pisanie monografii badaczom się nie opłacało. Stworzenie tego typu publikacji jest czasochłonne, a liczba punktów, jaką można było za nią uzyskać, nie odzwierciedlała nakładu pracy. Teraz ma się to zmienić.
Nowy wykaz będzie dzielił wydawnictwa na dwie kategorie: spełniające etyczne i naukowe standardy wydawnicze oraz wydawców o dużej rozpoznawalności i prestiżu w środowisku międzynarodowym. Monografie opublikowane w wydawnictwach z drugiej grupy otrzymają 200 punktów, a pozostałe – 80.
Podczas konsultacji najwięcej uwag zgłoszono do zmian w wykazie czasopism naukowych. W ostatecznej wersji znalazły się cztery grupy publikacji: periodyki znajdujące się w międzynarodowych bazach Scopus i Web of Science; zagraniczne czasopisma z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych ujęte w bazie ERIH+; 500 beneficjentów programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” oraz recenzowane materiały z międzynarodowych konferencji informatycznych, które posiadają co najmniej rangę C w bazie The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE). Publikacjom w wykazie zostanie przypisana punktacja w zależności od ich jakości.
Wpływ na ostateczny kształt katalogu periodyków dostaną zespoły ekspertów, w których skład wejdą naukowcy. Będą one mogły zaproponować zmianę punktacji określonych czasopism i materiałów.
– Wprowadzamy zmiany, czerpiąc ze światowych wzorców. Z jednej strony zastosujemy zobiektywizowane wskaźniki, a z drugiej jawną ocenę ekspertów – wskazuje wiceminister Müller.
Etap legislacyjny
Projekt po konsultacjach