Do końca obecnej kadencji rządu ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym nie będzie nowelizowana – zadeklarował minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
Konstytucja dla nauki weszła w życie ponad miesiąc temu. Jednak niektóre jej zapisy cały czas budzą zastrzeżenia nie tylko środowiska naukowego, ale też rzecznika praw obywatelskich.
Chodzi przede wszystkim o przepis przyznający sędziom trzech sądów (SN, NSA, TK), w tym sędziom w stanie spoczynku, prawo do dożywotniego zatrudnienia na uczelni w charakterze nauczycieli akademickich, bez względu na wynik oceny pracowniczej.
W myśl przyjętego rozwiązania nie będzie można rozwiązać z nimi umowy o pracę ani zmienić jej warunków. Ograniczenie to nie będzie miało zastosowania jedynie w sytuacji, gdy sędzia utraci urząd lub uprawnienia do stanu spoczynku.
Środowisko akademickie nie kryło oburzenia tą wrzutką, przekonując, że nie ma ona związku z zasadą niezawisłości sędziów, na którą bezzasadnie powołują się jej autorzy. Z kolei w niedawnym wystąpieniu do ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina RPO wskazywał, że regulacja narusza trzy zasady konstytucji: autonomii szkół wyższych, równości oraz ochrony pracy.
Minister nauki nie wyklucza nowelizacji tego kontrowersyjnego przepisu. Jak jednak podkreśla, nie ma co liczyć na zmiany jeszcze w tej kadencji. Pewne jest z natomiast, że nie należy się spodziewać nowelizacji przepisów dotyczących biernego prawa wyborczego w wyborach do władz uczelni. Na tę kwestię zwracał także niedawno uwagę RPO. Jego zdaniem wprowadzone ograniczenie wiekowe (67 lat dla rad uczelni, kolegium elektorów, senatu, rektorów, prezydentów i członków zgromadzenia federacji oraz członków innych organów uczelni publicznych i 70 dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Rady Doskonałości Naukowej i Komisji Ewaluacji Nauki) wyklucza wybitnych specjalistów, których wiedza i doświadczenie mają kluczowe znaczenie dla odpowiedniej realizacji celów tych organów i instytucji.
Dlatego zwrócił się do wicepremiera Jarosława Gowina o podjęcie działań legislacyjnych, które usunęłyby z ustawy te ograniczenia wiekowe. Wiceminister nauki Piotr Müller podkreślił jednak, że resort nie podziela zastrzeżeń rzecznika i nie będzie inicjował zmian w tym zakresie.