Maksymalnie 80 tys. zł będzie mogło wynosić dofinansowanie, które samorząd otrzyma na poprawienie standardu funkcjonowania kuchni oraz jadalni w podległej mu podstawówce.
Taką dotację przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji modułu trzeciego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Został on wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Program ten ma obowiązywać w latach 2019–2023 i składać się z trzech modułów. Pierwszy i drugi umożliwi gminom uzyskanie pieniędzy na zapewnienie bezpłatnych posiłków uczniom i osobom o najniższych dochodach. Trzeci jest przeznaczony na częściowe pokrycie kosztów remontów i wyposażenia szkolnych stołówek.
Pieniądze z budżetu państwa będą mogły otrzymać samorządy, a także osoby fizyczne i prawne, które są organami prowadzącymi szkół podstawowych – w tym takich, które funkcjonują w ramach zespołów szkół i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Będą one dostępne również dla publicznych szkół artystycznych podległych ministrowi kultury, jeżeli realizują kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Najważniejszym warunkiem otrzymania dotacji będzie wkład finansowy lub rzeczowy w wysokości nie mniejszej niż 20 proc. kosztów planowanej inwestycji.
Dotacja będzie mogła zostać przyznana na bieżące prace remontowo-adaptacyjne kuchni i miejsc spożywania posiłków oraz zakup niezbędnego wyposażenia. W praktyce dofinansowaniu będą podlegać dwa zadania. Na pierwsze z nich, czyli doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących obecnie stołówek (kuchni i jadalni) lub uruchomienie nowych, będzie przysługiwać wsparcie w wysokości do 80 tys. zł. Na drugie polegające na adaptacji i wyposażeniu pomieszczeń na potrzeby jadalni będzie można dostać nie więcej niż 25 tys. zł. Co istotne, wsparcie będzie przyznane tylko na jedno z zadań, a każdy samorząd będzie mógł je otrzymać tylko raz w odniesieniu do danej szkoły przez cały okres realizacji programu „Posiłek w szkole i domu”.
Wnioski o dotacje będą składane do wojewodów, którzy podejmą decyzję o przyznaniu dofinansowania i jego ostatecznej wysokości. Na moduł trzeci programu ma być przeznaczonych prawie 250 mln zł, z czego z budżetu państwa – 200 mln zł (po 40 mln zł w każdym kolejnym roku jego realizacji). Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Edukacji Narodowej w zależności od wybranego zadania w ciągu następnych pięciu lat z dotacji może skorzystać od 2,4 tys. do nawet 7,9 tys. szkół podstawowych.