Mniejsza liczba dokumentów, jakie szkoły wyższe, instytuty badawcze i naukowe będą musiały dołączać do wniosków o finansowanie inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową. To jedna z najważniejszych zmian przewidzianych w projekcie rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego.Reguluje ono kwestie dotyczące przyznawania, rozliczania i przekazywania pieniędzy na realizację przedsięwzięć dotyczących kształcenia (m.in. inwestycje, zakup nieruchomości i pozostałych środków trwałych) i działalności naukowej (m.in. przedsięwzięcia dotyczące aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 tys. zł, inwestycje budowlane oraz związane z zakupem nieruchomości).

W rozporządzeniu zaproponowano zmianę terminu składania wniosków dotyczących inwestycji związanych z działalnością naukową. Teraz można je było wnosić do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym była planowana realizacja zadania. Po zmianach będzie można składać wnioski do 31 lipca. Resort tłumaczy, że zmiana podyktowana jest koniecznością zapewnienia odpowiedniego czasu na rozpatrzenie pod względem formalnym i merytorycznym dużej liczby składanych wniosków.
Zmniejszono też liczbę dokumentów, jakie trzeba dołączyć do wniosku o finansowanie inwestycji. W przypadku przedsięwzięć dotyczących kształcenia zrezygnowano np. z obowiązku dołączania przez uczelnię oświadczenia o źródłach finansowania przedsięwzięcia w kolejnych latach jego realizacji czy informacji o zakresie inwestycji związanym z realizacją prawa niepełnosprawnych do udziału w procesie kształcenia. MNiSW wyjaśnia, że dokumenty te powielały informacje znajdujące się już w samym wniosku.
Jednymi z ważniejszych są zmiany dotyczące trybu postępowania o przyznanie finansowania inwestycji związanych z kształceniem. Dotychczas zarówno wniosek, jak i dokumenty związane z rozliczeniem przedsięwzięcia były składane w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra przyznającego dotację. W projekcie rozporządzenia proponuje się, aby postępowania o przyznanie środków na realizację takich inwestycji były prowadzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra nadzorującego uczelnię będącą wnioskodawcą. Do tej pory system teleinformatyczny był wykorzystywany tylko w przypadku wniosków dotyczących inwestycji związanych z działalnością naukową.
Projekt przewiduje też wydłużenie terminu na usunięcie braków formalnych z 7 dni do 14 dni. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań określonych w rozporządzeniu wnioskodawca będzie wezwany do usunięcia braków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Projekt wprowadza też zmiany dotyczące sposobu przyznawania i przekazywania środków. W tej sprawie nie będzie już wydawana decyzja administracyjna. Beneficjent zostanie poinformowany o przyznaniu pieniędzy, a następnie zostaną mu one przekazane na podstawie umowy. W konsekwencji również odmowa przyznania finansowania nie będzie miała formy decyzji administracyjnej.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach