Do tej pory nauczyciele byli oceniani przy okazji awansu zawodowego, na własny wniosek lub z inicjatywy dyrektora. Ostatnie dwie sytuacje były jednak bardzo rzadkie. W efekcie są nauczyciele, których praca była ostatni raz weryfikowana po 10 latach pracy (przy osiąganiu najwyższego stopnia awansu zawodowego). Dlatego resort edukacji narodowej postanowił, że od 1 września pedagodzy będą obligatoryjnie poddawani ocenie co trzy lata, a nie tylko przy zdobywaniu kolejnego stopnia zawodowego.

1 Praca nauczyciela podlega ocenie. Dokonuje się jej:

 • po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego;
 • co trzy lata od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.
 • Zmiany dla nauczycieli od 2018 roku: Ocena pracy, wydłużona ścieżka awansu i korekty pensum

2. Ocena pracy nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po roku od poprzedniej. Może to się odbyć z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

 • nauczyciela;
 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny (kuratorium);
 • organu prowadzącego szkołę (gminę);
 • rady szkoły;
 • rady rodziców.
Ważne: Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne ani poglądy polityczne, a także odmowa wykonania przez niego polecenia służbowego, gdy wynikała z uzasadnionego przekonania, że wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia albo dobrem publicznym.

3. Ocena pracy nauczyciela musi mieć charakter opisowy. Może być ona zakończona oceną:

 • wyróżniająca;
 • bardzo dobrą;
 • dobrą;
 • negatywną.

4. Oceny pracy dokonuje dyrektor, który przy jej dokonywaniu:

 • zasięga opinii rady rodziców;
 • w przypadku nauczyciela stażysty i kontraktowego zasięga opinii opiekuna stażu o dorobku zawodowym;
 • może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego;
 • może zasięgnąć opinii innego nauczyciela lub doradcy metodycznego (jeśli o taką ocenę poprosił sam oceniany).
Ważne: Dyrektorzy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej muszą wydać regulaminy określające wskaźniki oceny pracy nauczycieli odnoszące się do spełniania kryteriów i uwzględniające specyfikę zatrudnienia w danej szkole.

5. Od ustalonej oceny, w terminie 14 dni od jej doręczenia, przysługuje nauczycielowi:

 • prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą do kuratora oświaty.

6. Kuratorium, po rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny:

 • podtrzymuje ocenę pracy dokonaną przez dyrektora;
 • uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora;
 • uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora oraz przekazuje sprawę do ponownego jej ustalenia, jeśli została dokonana z naruszeniem prawa. UWAGA! Ocena pracy ustalona przez kuratorium jest ostateczna.
Wybrane kryteria ocen
• podejmuje innowacyjne rozwiązania w zakresie dydaktyki
• wprowadza nowe metody, formy, środki dydaktyczne wspierające rozwój ucznia
• realizuje nowatorskie, efektywne działania wychowawcze
• zachęca uczniów do udziału w konkursach, turniejach, olimpiadach, zawodach, uroczystościach, akcjach i innych przedsięwzięciach
• wspiera uczniów w realizacji działań na forum szkoły i pozaszkolnym; monitoruje ich przebieg i efekty działań uczniów.

7. W przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy na poziomie:

 • 95 proc. i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;
 • 80 proc. i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;
 • 55 proc. i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;
 • poniżej 55 proc. – nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.
Kryteria oceny dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawiera rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. poz. 1133).