Już od przedszkola dzieci będą objęte preorientacją zawodową - wynika z najnowszego rozporządzenia podpisanego przez Annę Zalewską. Dzieci na każdym etapie edukacji mają być objęte pomocą doradcy zawodowego, który opracuje dla nich ścieżkę kariery.

MEN chce, by doradztwo zawodowe było procesem trwającym przez wszystkie etapy edukacji. Będzie się on składał z części:

1) preorientacji zawodowej;
2) orientacji zawodowej;
3) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
5) zajęć z wychowawcą;
6) działań określonych w wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego, w tym:
a) indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym,
b) indywidualnych lub grupowych wizyt u pracodawców.


Zdaniem MEN rozpoczęcie tego procesu już w przedszkolu jest uzasadnione, ponieważ już na tym etapie dziecko uczy się m.in. określać, co lubi robić, opowiadać o sobie i o tym kim chciałoby zostać, odgrywa także różne role w trakcie zabawy, dowiaduje się czym są zainteresowania zawodowe. W trakcie zajęć w przedszkolu poznaje także nazwy zawodów wykonywanych przez osoby z jego najbliższego otoczenia oraz nazwy przedmiotów i narzędzi wykorzystywanych w trakcie pracy.

Jak czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia: "Wszystkie działania szkoły związane z realizacją doradztwa zawodowego prowadzą do tego, że po zakończeniu edukacji, absolwent będzie posiadał wiedzę na temat własnych zasobów i możliwości ich wykorzystania na rynku pracy, będzie świadomy, iż samokształcenie i kształcenie ustawiczne jest nierozerwalnym elementem współczesnego rynku pracy, ponadto będzie potrafił poruszać się po współczesnym rynku pracy i poszukiwać pracy z wykorzystaniem aktywnych metod".

Zgodnie z rozporządzaniem, od 1 września br. doradztwo zawodowe realizowane będzie w oparciu o program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny, zawierający takie elementy jak m.in.:

tematykę działań, w ramach których zostaną zrealizowane poszczególne treści;
metody, formy i terminy realizacji poszczególnych działań;
wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację działań.

Jednocześnie w rozporządzeniu przewidziano, że do końca roku szkolnego 2021/2022, w przypadku braku nauczyciela posiadającego kwalifikacje doradcy zawodowego, będzie możliwe powierzenie prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego innemu nauczycielowi lub osobie niebędącej nauczycielem. Osoba ta musi posiadać przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Zakłada się, iż dzięki takiemu rozwiązaniu w okresie przejściowym będzie możliwe uzupełnienie kwalifikacji przez pracownika szkoły lub zatrudnienie osoby posiadającej kwalifikacje nauczyciela doradcy zawodowego – określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.