Wsparcie finansowe periodyków, które mają ambicję wejść do międzynarodowego obiegu, zakłada program przygotowany przez MNiSW. Znamy szczegóły tego projektu.
Wicepremier Jarosław Gowin wielokrotnie podkreślał, że kwestia umiędzynarodowienia jest jedną z największych słabości polskiego szkolnictwa wyższego. W ocenie szefa resortu nauki negatywnie wpływa to na jego rozwój. Dlatego jednym z priorytetów kierowanego przez siebie ministerstwa uczynił właśnie umiędzynarodowienie polskiej nauki.
Program wsparcia dla czasopism ma być jednym z elementów tej strategii.
Reklama
Obecnie problem niewystarczającej liczby wydawnictw naukowych w międzynarodowych bazach najbardziej widoczny jest w naukach humanistycznych i społecznych. W efekcie polski punkt widzenia jest często niezauważalny w pozakrajowej debacie.
Sytuację ma zmienić wspomniany program. W ramach tej inicjatywy minister będzie przyznawał wybranym wydawcom na ich wniosek pieniądze na działania służące poprawie jakości czasopism naukowych, nieujętych w międzynarodowych bazach.

Reklama
Wszystko po to, aby mogły zadbać o wyższy poziom merytoryczny publikowanych artykułów i tym samym wejść do obiegu międzynarodowego.
Na co konkretnie będą mogły zostać wydane te fundusze?
Na rozwój praktyk wydawniczych i edytorskich, w tym m.in. na pokrycie kosztów zakupu licencji na oprogramowanie do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi, programów antyplagiatowych, szkolenia redaktorów, utworzenia nowych stron internetowych czasopism lub zmiany w obecnie funkcjonujących, weryfikacji i korekty artykułów naukowych, czy kupna niezbędnego sprzętu.
Z programu wykluczone zostały natomiast czasopisma, które mają opóźnienia wydawnicze.
Zdaniem resortu świadczy to o niskim poziomie profesjonalizmu lub trudnościach z pozyskaniem wystarczającej liczby artykułów naukowych potrzebnych do zamknięcia numeru.
A takich periodyków ministerstwo wspierać nie chce.
Jednym z głównych kryteriów oceny projektów będzie to, czy w wyniku zaplanowanych działań periodyk będzie miał szansę wejść do międzynarodowego obiegu naukowego.
Ponieważ czasopisma otrzymają wsparcie ze środków publicznych, będą musiały udostępniać artykuły naukowe w sposób, który zapewni dostęp możliwie najszerszemu gronu odbiorców, tj. w trybie otwartego dostępu w internecie.
Maksymalna wielkość pomocy na pokrycie kosztów projektu wynosi 120 tys. zł.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach