Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło projekt rozporządzenia ws. kryteriów oceny programowej, które jest zgodne z Ustawą 2.0.

Zdaniem ministerstwa istota nowych kryteriów nie różni się znacznie od tych obecnie obowiązujących. Zmian wynika stąd, że ustawa nakłada jednak na ministra konieczność uwzględnienia standardów międzynarodowych w zakresie zapewniania jakości kształcenia.

Wśród kryteriów oceny programowej znajdą się:

1) sposób konstrukcji programu studiów;
2) dostosowanie programu studiów do standardu kształcenia;
3) adekwatność warunków przyjęć na studia do ich programu;
4) skuteczność realizacji programu studiów;
5) poziom kompetencji i doświadczenia kadry dydaktycznej i naukowej;
6) poziom dostosowania infrastruktury wykorzystywanej do realizacji programu studiów do potrzeb i celów kształcenia;
7) poziom zaangażowania otoczenia społeczno-gospodarczego w kształcenie;
8) stopień umiędzynarodowienia kształcenia;
9) efektywność wsparcia studentów w procesie uczenia się;
10) prawidłowość przenoszenia i uznawania punktów ECTS;
11) dostępność i jakość informacji o studiach;
12) sposoby doskonalenia jakości kształcenia i ich skuteczność.










Na najlepszą ocenę będą mogły liczyć te ośrodki, które są „skuteczne”, czyli takie, które mają wysoką skuteczność osiągania zakładanych efektów uczenia się.

Ministerstwo kładzie również nacisk na zatrudnianie kompetentnych i doświadczonych nauczycieli. Co ważne uczelnie powinny stosować sprawiedliwe i przejrzyste
procesy rekrutacji i rozwoju zawodowego kadry.

„Komisja oceni także poziom zaangażowania otoczenia społeczno-gospodarczego w kształcenie. Współpraca uczelni z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego jest pożądana szczególnie przy opracowywaniu programów studiów (uwzględnienie potrzeb pracodawców), a następnie przy realizacji tych programów (prowadzenie zajęć przez praktyków, odbywanie praktyk zawodowych u przedsiębiorców). Równie istotna dla jakości kształcenia na studiach jest kwestia umiędzynarodowienia, dlatego ocenie będzie podlegał stopień, w jakim kształcenie na danym kierunku podlega różnym formom umiędzynarodowienia” – czytamy w uzasadnieniu.

W zakresie oceny programowej ocenie podlegać będzie dostępność i jakość informacji o studiach oraz sposoby doskonalenia jakości kształcenia i ich skuteczność.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 października 2018 r.