Resort nauki i szkolnictwa wyższego pracuje nad ustawą o Funduszu Nauki Polskiej. Ministerstwo uważa, że jedną z głównych przyczyn niewystarczającego wcielania w życie naukowych projektów jest brak stabilnego i elastycznego systemu finansowania, który byłby dostępny w perspektywie kilku lat.W ocenie resortu problemów nie rozwiążą środki ze źródeł prywatnych, bo ich pozyskiwanie ze względu na duże ryzyko badawcze i wdrożeniowe oraz skalę potrzebnych nakładów jest ograniczone. Finansowanie ze źródeł publicznych, w tym ze środków europejskich też nie pozwoliło do tej pory osiągnąć odpowiedniej skali działalności.
Problemy widoczne są najbardziej w branży zaawansowanych produktów biotechnologicznych i biomedycznych.
Dlatego resort proponuje utworzenie Funduszu Nauki Polskiej, który ma zostać dofinansowany ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego kwotą 500 mln zł. Finanse funduszu będą mogły też pochodzić z dotacji z bud żetu państwa czy wpływów z komercjalizacji badań. Nadzór nad nim będzie sprawował minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Pieniądze mają być przekazywane na dotowanie badań w obszarach wskazanych przez szefa resortu. W pierwszej kolejności takie finansowanie zostanie wykorzystane na potrzeby realizacji badań w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB-MED), który połączy wyłonionych w konkursie akademików we współpracy nad projektami w obszarze biotechnologii. Zespoły badawcze będą zlokalizowane w różnych jednostkach naukowych w Polsce, ale mają realizować badania wpisujące się w ustaloną agendę. Środki funduszu na działalność WIB-MED będą przeznaczane w 5-letnich cyklach.
Etap legislacyjny
Projekt w wykazie prac legislacyjnych