Nauczyciel, który został przeniesiony do innej szkoły przed 1 stycznia 2018 r., będzie miał uwzględniony w pensji za czas urlopu wypoczynkowego dodatek za uciążliwość pracy.Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. nr 71, poz. 737 ze zm.). Wspomniany dodatek – w wysokości 20 proc. zasadniczej pensji – w związku z wprowadzonymi od początku br. zmianami w Karcie nauczyciela (KN) został usunięty z katalogu należnych pedagogom składników płacy. Jednak, aby zachować prawa osób, które zostały przeniesione do pracy w innej szkole do 31 grudnia 2017 r., ich wynagrodzenie za czas urlopu będzie ustalane na dotychczasowych zasadach.
Reklama
Dodatkowo projekt określa nowe brzmienie par. 5 ust. 2 rozporządzenia. Zmiany dotyczą urlopu wypoczynkowego przysługującego nauczycielowi pełniącemu stanowisko dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze. Zgodnie z art. 64 ust. 2a KN taka osoba ma prawo do wolnego na wypoczynek w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Natomiast, jak wskazuje projekt rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia dla takiego nauczyciela za jeden dzień urlopu będzie ustalona poprzez podzielenie miesięcznej pensji przez 21 (tak samo jak w przypadku pedagogów zatrudnionych w szkołach, w których nie ma ferii).
Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia