Uczeń niepełnosprawny, chory, czy mający problem z funkcjonowaniem w szkole, musi mieć zapewnione wszechstronne wsparcie. Zasadniczym celem wprowadzanych zmian było włączenie ucznia do grupy rówieśniczej - zapewnia MEN. Podkreśla, że wspiera uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Chodzi o nowe regulacje prawne dotyczące uczniów niepełnosprawnych, czyli rozporządzenia w sprawie: indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży; zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

"Ministerstwo Edukacji Narodowej zadbało o edukację dzieci i uczniów z różnymi potrzebami. Zasadniczym celem wprowadzanych zmian było włączenie ucznia do grupy rówieśniczej. Uczeń niepełnosprawny, chory, czy mający problem z funkcjonowaniem w szkole, musi mieć zapewnione wszechstronne wsparcie" - podkreślono w komunikacie resortu opublikowanym w piątek na jego stronie internetowej.

Wyjaśniono w nim, że uczeń chory, który z poradni psychologiczno-pedagogicznej otrzymał orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego realizuje zajęcia edukacyjne w domu. Jednak w każdej chwili, gdy jego stan zdrowia ulegnie poprawie, wraca do rówieśników i uczy się z nimi. Uczeń, któremu choroba nie przeszkadza w uczestniczeniu w życiu szkolnym, powinien być w nie włączony i mieć kontakt ze swoimi rówieśnikami.

Z kolei dziecko niepełnosprawne nie musi uzyskiwać orzeczenia o nauczaniu indywidualnym, żeby mieć zorganizowane zajęcia indywidualne. Może realizować je w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i możliwości.

"Uczniowie niepełnosprawni mają prawo do nauki ze swoimi rówieśnikami, nie zaś w szkole, sam na sam z nauczycielem. Niepełnosprawność nie stanowi przeszkody w uczęszczaniu na zajęcia szkolne. Dziecko niepełnosprawne, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – jeżeli jest taka potrzeba – może mieć zorganizowane zajęcia indywidualne z niektórych przedmiotów. Takie rozwiązanie nie wymaga orzeczenia o nauczaniu indywidualnym" - zaznaczono w komunikacie.

"Dla grupy uczniów, którzy mają problem z funkcjonowaniem szkolnym, np. fobia szkolna, depresja itp., dyrektor, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizuje zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. Pozwala ona na odbywanie części zajęć z klasą bądź indywidualnie" - czytamy.

"Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - podkreślono.

W komunikacie napisano, że "szereg rozwiązań prawnych mających pomóc uczniowi z niepełnosprawnościami w realizowaniu obowiązku szkolnego i nauki" przygotowano w konsultacji z dyrektorami szkół, nauczycielami, rodzicami i przedstawicielami środowiska oświatowego.

Resort edukacji poinformował także, że podjął działania związane z upowszechnieniem informacji o nowych rozwiązaniach w zakresie edukacji dzieci z niepełnosprawnościami. "Już przed wakacjami, w czerwcu 2017 r. przeprowadziliśmy szkolenia dla wizytatorów kuratoriów oświaty. W najbliższym czasie planowane są kolejne" - podało MEN.

"Dodatkowo, aby zapewnić pełne wsparcie merytoryczne kuratorom oświaty, dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek w całej Polsce, uruchomiliśmy sieć współpracy i plan samokształcenia wizytatorów. Kuratorzy oświaty zostali zapoznani z wprowadzanymi zmianami i zobowiązani do przekazania ich dyrektorom jednostek systemu oświaty" - czytamy w komunikacie.

Poinformowano w nim też, że we wrześniu br. dyrektorzy otrzymają materiały informacyjne, w jaki sposób organizować kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście nowych rozwiązań prawnych, a w połowie października br. zaplanowana jest konferencja poświęcona edukacji włączającej i wsparciu dzieci z niepełnosprawnościami.