Nie można dyskryminować ucznia obciążonego tą chorobą. Placówka nie może odmówić przyjęcia go, tłumacząc swoją decyzję występującym schorzeniem. Nie może również ignorować choroby.
Uczniom z cukrzycą szkoła musi zapewnić godną opiekę. Rodzice i dyrekcja powinni ustalić plan opieki nad dzieckiem.
Jeśli uczeń musi przyjmować leki podczas zajęć, rodzice (przed przyjęciem go do placówki oświatowej) mają obowiązek poinformowania, na jaką chorobę dziecko cierpi oraz jakie leki musi zażywać (powinni podać nazwę leku oraz sposób dawkowania). Muszą też przekazać szkolnej pielęgniarce zlecenie lekarskie i pisemne upoważnienie do podawania dziecku leków (dotyczy to także uczniów pełnoletnich).
Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, w czasie nieobecności pielęgniarki w placówce oświatowej – gdy stan zdrowia dziecka wymaga interwencji (np. kontroli poziomu cukru we krwi) – czynności te mogą wykonać inne osoby, np. samo dziecko, rodzic lub nauczyciel, jeżeli została przeszkolona w tym zakresie. Przekazanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda pracownika szkoły i zobowiązanie do sprawowania opieki powinno mieć formę umowy (ustnej lub pisemnej).
MEN zwraca jednak uwagę, że szkoły nie mogą przejąć pełnej opieki medycznej, bo nie mają stosownych uprawnień do realizacji zadań z zakresu opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Jak podkreśla resort edukacji – odpowiedzialność za prawidłowe leczenie dziecka spoczywa przede wszystkim na rodzicach i lekarzach.
W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka jest zagrożony i wymaga natychmiastowej interwencji, należy niezwłocznie udzielić mu pierwszej pomocy przedmedycznej stosownie do posiadanych umiejętności oraz wezwać pomoc medyczną.
Procedura postępowania
● Dyrektor placówki oświatowej nie może odmówić przyjęcia dziecka
● Szkoła ma obowiązek pozyskać od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia szczegółowe informacje na temat jego choroby oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu
● Nauczyciele są zobowiązani do pozyskania wiedzy na temat tej choroby, m.in. poprzez analizę publikacji z serii „One są wśród nas”, przekazanych do szkół przez kuratoria oświaty
● Należy zorganizować szkolenie kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników przedszkola/szkoły/placówki w zakresie postępowania z chorym dzieckiem – na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia objawów czy ataku choroby
● W porozumieniu z pielęgniarką szkolną lub lekarzem, wspólnie z pracownikami przedszkola/szkoły/placówki należy opracować procedury postępowania w stosunku do każdego chorego ucznia, zarówno na co dzień, jak i w przypadku zaostrzenia objawów czy ataku choroby. Mogą one uwzględniać m.in. przypominanie lub pomoc w przyjmowaniu leków, wykonywanie pomiarów poziomu cukru. Powinny też określać formy stałej współpracy z rodzicami
● Wspólnie z nauczycielami i specjalistami szkoła musi dostosować formy pracy dydaktycznej, dobór treści i metod oraz organizację nauczania do możliwości psychofizycznych chorego ucznia, a także objąć go różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej
● Należy podjąć starania w celu zorganizowania w przedszkolu/szkole/placówce profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami.
Źródło: MEN