Wszystko, co związane jest z oświatową rewolucją, 1 września musi być zapięte na ostatni guzik. A to oznacza nie tylko przygotowanie sal na przyjęcie uczniów, lecz także wiele innych, mniej widocznych obowiązków – choćby zmiany w NIP i REGON czy na szkolnych pieczęciach. Dzisiejszy temat miesiąca poświęcamy właśnie tym sprawom.
1 września 2017 r. wchodzi w życie ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.; dalej: u.p.o.) zastępująca, a często też powtarzająca brzmienie przepisów ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1934 ze zm.; dalej: u.s.o.). Wdrażanie zmian to wieloletni proces, który będzie przeprowadzany etapami. Cały proces dostosowania placówek do rozwiązań przyjętych w reformie oświaty zakończy się w roku szkolnym 2022/2023. Mechanizm ten został uregulowany w ustawie z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.; dalej: u.p.w.). Ustawa ta przewiduje przekształcenia z mocy prawa. Kluczowe znaczenie dla procesu przekształceń szkół do nowej struktury edukacji mają uchwały organów prowadzących. Musiały być one podjęte (po zaopiniowaniu ich projektów przez kuratorów oświaty) do 31 marca 2017 r. A to oznacza, że od 1 września 2017 r. szkoły będą już funkcjonować w nowej rzeczywistości. Od tego dnia zacznie się bowiem stopniowe wygaszanie gimnazjów, a inne szkoły zostaną dostosowane do nowego systemu edukacji. Przykładowo 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią. Tego samego dnia dotychczasowa zawodówka stanie się branżową szkołą pierwszego stopnia. Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej.
Sierpień to ostatni miesiąc na uporządkowanie wielu spraw związanych z tymi przemianami. Do końca miesiąca samorząd może zmienić patrona danej szkoły. Trzeba też usunąć z budynków szkół nieaktualne tablice urzędowe z oznaczeniem placówek i zawiesić nowe. Należy zmienić pieczęcie szkoły. Oprócz tego w niektórych przypadkach określonych w przepisach szkoły będą musiały zmienić REGON i NIP. Do tego nie wolno zapomnieć o rejestracji oraz likwidacji szkoły w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych w związku z reformą oświatową. To też ostatni moment na zorganizowanie dowożenia dzieci do szkół.
Kluczowe regulacje
W zakresie funkcjonowania szkół w związku ze zmianą systemu edukacji kluczowe znaczenie ma rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649; dalej: r.s.o.p.s.p.). Dostosowanie dotychczasowej struktury oświaty będzie prowadziło niejednokrotnie do zmiany nazwy szkoły. Głównie, ale nie tylko, związane jest to z procesem wygaszania gimnazjów, które mają całkiem zniknąć wraz z końcem roku szkolnego 2018/2019.
Nazwa szkoły
Przepisy r.s.o.p.s.p. zawierają regulacje dotyczące elementów tworzących nazwę szkoły i przedszkola oraz sposobu stosowania nazwy szkoły i przedszkola. Katalog typów szkół i rodzajów oddziałów w szkołach ogólnodostępnych został dostosowany do art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). Zostały w nim wymienione wszystkie typy i rodzaje szkół oraz rodzaje oddziałów funkcjonujących w szkołach ogólnodostępnych.
Zgodnie z par. 1 r.s.o.p.s.p. nazwa publicznego przedszkola, a także publicznej szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy i szkoły policealnej, zawiera:
● odpowiednio określenie: „Przedszkole”, „Szkoła Podstawowa”, „Liceum Ogólnokształcące”, „Technikum”, „Branżowa Szkoła I stopnia”, „Branżowa Szkoła II stopnia”, „Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy”, „Szkoła Policealna”;
● ustalony przez organ prowadzący, odrębnie dla danego typu szkoły, numer porządkowy szkoły wyrażony cyfrą arabską, a w przypadku liceum ogólnokształcącego – cyfrą rzymską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedna szkoła danego typu, lub numer porządkowy przedszkola wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedno przedszkole;
● imię szkoły lub przedszkola, jeżeli imię takie nadano;
● nazwę miejscowości, w której siedzibę ma szkoła lub przedszkole.
Jednocześnie r.s.o.p.s.p. zezwala na fakultatywne zawieranie w nazwie szkoły określeń wskazujących na funkcjonowanie w szkole oddziałów przedszkolnych, specjalnych, integracyjnych, sportowych, mistrzostwa sportowego oraz dwujęzycznych. Do zmian wprowadzonych w ciągu ostatnich lat we właściwych merytorycznie aktach wykonawczych dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych zostały dostosowane regulacje umożliwiające zawarcie w nazwie szkoły języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego w szkołach, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku mniejszości narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.
Nazwa szkoły podstawowej filialnej zawiera określenie „Szkoła filialna” oraz nazwę szkoły podstawowej, której jest organizacyjnie podporządkowana. Jeżeli chodzi o oznaczenie szkoły lub przedszkola wchodzących w skład zespołu szkół, oprócz nazwy tej szkoły lub przedszkola, zawiera nazwę zespołu.
Nazwa szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe może także zawierać wskazanie:
● kierunku kształcenia zawodowego;
● organu prowadzącego szkołę