Wszystko, co związane jest z oświatową rewolucją, 1 września musi być zapięte na ostatni guzik. A to oznacza nie tylko przygotowanie sal na przyjęcie uczniów, lecz także wiele innych, mniej widocznych obowiązków – choćby zmiany w NIP i REGON czy na szkolnych pieczęciach. Dzisiejszy temat miesiąca poświęcamy właśnie tym sprawom.
1 września 2017 r. wchodzi w życie ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.; dalej: u.p.o.) zastępująca, a często też powtarzająca brzmienie przepisów ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1934 ze zm.; dalej: u.s.o.). Wdrażanie zmian to wieloletni proces, który będzie przeprowadzany etapami. Cały proces dostosowania placówek do rozwiązań przyjętych w reformie oświaty zakończy się w roku szkolnym 2022/2023. Mechanizm ten został uregulowany w ustawie z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.; dalej: u.p.w.). Ustawa ta przewiduje przekształcenia z mocy prawa. Kluczowe znaczenie dla procesu przekształceń szkół do nowej struktury edukacji mają uchwały organów prowadzących. Musiały być one podjęte (po zaopiniowaniu ich projektów przez kuratorów oświaty) do 31 marca 2017 r. A to oznacza, że od 1 września 2017 r. szkoły będą już funkcjonować w nowej rzeczywistości. Od tego dnia zacznie się bowiem stopniowe wygaszanie gimnazjów, a inne szkoły zostaną dostosowane do nowego systemu edukacji. Przykładowo 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią. Tego samego dnia dotychczasowa zawodówka stanie się branżową szkołą pierwszego stopnia. Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej.
Sierpień to ostatni miesiąc na uporządkowanie wielu spraw związanych z tymi przemianami. Do końca miesiąca samorząd może zmienić patrona danej szkoły. Trzeba też usunąć z budynków szkół nieaktualne tablice urzędowe z oznaczeniem placówek i zawiesić nowe. Należy zmienić pieczęcie szkoły. Oprócz tego w niektórych przypadkach określonych w przepisach szkoły będą musiały zmienić REGON i NIP. Do tego nie wolno zapomnieć o rejestracji oraz likwidacji szkoły w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych w związku z reformą oświatową. To też ostatni moment na zorganizowanie dowożenia dzieci do szkół.