Rozpoczęcie nauki przez dziecko sześcioletnie w pierwszej klasie szkoły podstawowej zależy od decyzji rodziców.

Kto może iść do pierwszej klasy? Od roku szkolnego 2016/2017 dopiero dzieci siedmioletnie są objęte obowiązkiem szkolnym. Natomiast w przypadku sześciolatków istnieje obowiązek przedszkolny oraz prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej. W praktyce oznacza to, iż dopiero siedmioletnie dzieci muszą zostać zapisane do szkoły, a sześciolatek do szkoły pójdzie, jeśli taka będzie decyzja rodziców.

Rodzice mogę więc zapisać do pierwszej klasy dziecko sześcioletnie pod warunkiem, że w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauka korzystało wychowania przedszkolnego. Jeśli dziecko nie chodziło do przedszkola, poradnia psychologiczno-pedagogiczna musi wydać opinię o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej.

Do jakiej szkoły dziecko zostanie przyjęte? Sześciolatek zostanie przyjęty do szkoły na wniosek rodziców. W Polsce obowiązuje rejonizacja szkół, nie ma więc problemu z miejscem w placówce, jeśli dziecko jest zapisywane do pierwszej klasy w szkole rejonowej - rodzice składają dokumenty w czasie rekrutacji do placówki, ale miejsce w szkole mają zagwarantowane, bowiem szkoła ma ustawowy obowiązek przyjąć dziecko zamieszkujące w jej rejonie.

Podobnie jest w przypadku dziecka, które realizowało w poprzednim roku szkolnym w tej samej placówce obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne - nawet, jeśli była to szkoła poza obwodem zamieszkania dziecka.

Natomiast dziecko będzie musiało przejść przez rekrutację, jeśli rodzice chcą zapisać dziecko do klasy I w szkole nierejonowej, w której nie chodziło wcześniej do przedszkola. Warunkiem przyjęcia dziecka do tej szkoły jest spełnienie kryteriów rekrutacji i posiadanie przez szkołę wolnych miejsc.