Gmina nie może powierzyć obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek dla dzieci poniżej 3. roku życia tej samej instytucji, która wykonuje to zadanie w odniesieniu do szkół. Z takiej możliwości mogą korzystać tylko podmioty prywatne, które mają żłobki.
Tak uznał wojewoda warmińsko-mazurski, który stwierdził nieważność jednego z zapisów uchwały rady miejskiej w Olsztynku w sprawie nadania statutu miejskiemu żłobkowi. Zastrzeżenia organu nadzoru dotyczyły regulacji wskazującej, że obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówki będzie prowadził Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku. Zdaniem wojewody taki zapis jest sprzeczny z art. 9a ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 157). Zgodnie z nim podmiot prowadzący żłobki może zapewniać wspólną obsługę żłobkom, klubom dziecięcym lub ich zespołom, w tym poprzez powierzenie tego zadania jednostkom, o których jest mowa w art. 5 ust. 9 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). Ten przepis z kolei stanowi podstawę do tworzenia instytucji odpowiadających za obsługę finansowo-administracyjną szkół i innych placówek edukacyjnych.

Tyle że uprawnienie wynikające z art. 9a ustawy żłobkowej przysługuje jedynie podmiotom wymienionym w jej art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, czyli osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej. Nie mogą z niego korzystać gminy, bo te, jako organy, które mogą zakładać i prowadzić placówki dla maluchów, są wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy. Tym samym radni Olsztynka nie mieli prawa powierzać obsługi administracyjnej i ekonomicznej żłobka jednostce, która zajmuje się szkołami.

ORZECZNICTWO

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody warmińsko-mazurskiego z 8 grudnia 2016 r., nr PN.4131.415.2016