Na zainteresowanych czeka 200 mln zł. Taką kwotę Minister Rozwoju i Finansów powierzył Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK). Będzie on instytucją odpowiedzialną za zarządzanie środkami w projekcie „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” (PPW-Turystyka). Plan zakłada, że BGK stopniowo będzie udzielać wsparcia mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność w branży turystycznej i okołoturystycznej (wg PKD) na terenie pięciu województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

– Pożyczki na Rozwój Turystyki pozwolą na poprawę bazy noclegowej, infrastruktury rekreacyjnej, zróżnicowanie oferty produktowej, w tym na wydłużenie sezonu turystycznego, oraz usług. Ponadto pożyczki zapewnią, że – poza zwiedzaniem – turyści będą mieli zapewnioną dobrą obsługę w miejscowościach, które zdecydują się odwiedzić – stwierdził w niedawnej rozmowie z DGP wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

To, co ma skłonić przedsiębiorców z szeroko pojętej branży turystycznej do sięgnięcia po pożyczki, to atrakcyjne oprocentowanie oraz brak prowizji czy dodatkowych kosztów.

Jak informuje BGK, pożyczki przeznaczone są dla firm z sektora MSP, posiadających siedzibę w jednym ze wspomnianych pięciu województw i prowadzących działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej (wg PKD).

Na szczególne preferencje, w postaci obniżonego oprocentowania i braku wymogu wniesienia wkładu własnego, liczyć mogą Miejsca Przyjazne Rowerzystom (tzw. MPR-y) Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz młode przedsiębiorstwa, działające mniej niż dwa lata. Idea MPR-ów polega na nawiązaniu trwałej współpracy z podmiotami oferującymi usługi noclegowe i gastronomiczne, a także z zarządcami atrakcji turystycznych. Głównym celem jest stworzenie ujednoliconego systemu obsługi turystów rowerowych, poruszających się po trasie Green Velo. To ponad 2 tys. km – 1887,5 km trasy głównej i 192 km tras łącznikowych i bocznych. Szlak wiedzie przez województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Listę punktów oznaczonych jako Miejsca Przyjazne Rowerzystom sprawdzić można na stronie internetowej: www.greenvelo.pl/78

Na jakie warunki finansowe mogą liczyć zainteresowani przedsiębiorcy? Wartość jednej pożyczki może sięgnąć 500 tys. zł. Udzielana jest na maksymalnie pięć lat, przy czym karencja w spłacie wynosi sześć miesięcy i wymagany jest wkład własny przedsiębiorcy. W ramach PPW-Turystyka przewidziano możliwość wprowadzenia innych niż pożyczka produktów finansowych. Zależeć to będzie jednak od oceny zainteresowania rynku nowym produktem finansowym oraz jego dopasowaniem do już dostępnych źródeł finansowania inwestycji.

Podstawą udzielenia pożyczki będzie analiza biznesplanu przedsięwzięcia. Już dziś istnieje potencjalnie cała gama projektów i inwestycji, które mogą liczyć na preferencyjne wsparcie. W grę wchodzi np. budowa i rozbudowa obiektów noclegowych, podnoszenie standardu świadczonych usług czy produkcja i sprzedaż żywności i produktów ekologicznych, pokrywanie wydatków na reklamę i promocję, czy tworzenie usług polegających na wykorzystaniu technik informacyjno-komunikacyjnych (np. e-turystyka), a nawet zwyczajne pokrywanie wydatków związanych z bieżącą działalnością gospodarczą (z zastrzeżeniem, iż muszą one stanowić uzupełnienie dla głównego przedsięwzięcia inwestycyjnego).

Finansowanie mogą też otrzymać mniej oczywiste przedsięwzięcia, np. przywracanie tradycyjnych zawodów, takich jak rękodzieło i rzemiosło.

Informację na temat szczegółowych wymagań uzyskać można w wybranych przez BGK instytucjach finansujących, które odpowiadają za udzielanie pożyczek na terenie danego województwa. Ich lista jest opublikowana m.in. na stronie internetowej banku: www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/.

W przeciwieństwie do wielu opisywanych już projektów, w których uczestniczy BGK, projekt PPW-Turystyka nie jest zasilany środkami z Unii Europejskiej. To pozwoliło uprościć procedury ubiegania się o pożyczki. Oznacza to np. krótszy czas oceny wniosku o udzielenie wsparcia czy jego wypłaty. Ministerstwo Rozwoju zakłada, że pożyczki będą dystrybuowane przez kolejne 10 lat, co zapewni ciągłość i przewidywalność wsparcia publicznego dla MSP z tego sektora.

Wsparcie dla branży turystycznej wynika m.in. z priorytetów nakreślonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – jednego z najważniejszych dokumentów kierunkowych przyjętych przez obecny rząd. W 2015 r. turystyka wygenerowała 9 proc. światowego PKB, a prognozy wskazują, że w 2022 r. będzie to już 10 proc. Także w Polsce obserwujemy stały wzrost udziału turystyki w tworzeniu PKB. Z ostatnich danych wynika, że w 2016 r. było to 6 proc.

Jak przekonuje Ministerstwo Rozwoju, wspieranie turystyki to potencjalnie nowe miejsca pracy i wzrost poziomu dochodów ludności w regionach turystycznych. Ale to niejedyne możliwe korzyści. W ujęciu krajowym wzrost ruchu turystycznego stymuluje rozwój przedsiębiorczości (dostawy, usługi dodatkowe, pozaturystyczne), innowacji, a przez podatki – zwiększa dochody samorządów lokalnych.

Polska Wschodnia dysponuje sporym, choć nie do końca wykorzystanym potencjałem turystycznym. Wystarczy wspomnieć o Puszczy Białowieskiej, Wielkich Jeziorach Mazurskich, Rozlewisku Biebrzy, Roztoczu czy bieszczadzkich połoninach. Polska Wschodnia bogata jest także w zabytki dziedzictwa narodowego, takie jak: renesansowe miasto idealne Zamość, zamek w Krasiczynie, polski Wersal – czyli Pałac Branickich w Białymstoku oraz miejsca historyczne, jak np. Pola Grunwaldu.

Po wsparcie należy zgłosić się do

● w województwie podkarpackim - Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. (http://www.marr.com.pl/turystyka.html)

● w województwie lubelskim - Lubelskiej Fundacji Rozwoju (www.biznespozyczka.eu/strona,pozyczka-na-rozwoj-turystyki)

● w województwie świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim - konsorcjum ECDF S.A. i Mega Sonic S.A (http://www.ecdf.pl/podmiot/pozyczki)