Ponad 550 mln zł, które rozdysponują w Małopolsce pośrednicy finansowi, dostępne będzie dla beneficjentów w ramach pięciu różnych instrumentów. Skorzystać z nich będzie mogło szerokie grono podmiotów: przede wszystkim przedsiębiorcy, ale także samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje kultury czy wyższe uczelnie. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w unijnej perspektywie budżetowej na lata 2014–2020 wsparcie skierowane jest w pierwszej kolejności do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dla tej grupy firm przeznaczone są dwa rodzaje pożyczek, kolejna dostępna będzie dla osób dopiero rozpoczynających działalność. Pożyczki dla start-upów to instrument przeznaczony dla firm funkcjonujących nie dłużej niż dwa lata. Przedsiębiorstwa znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju będą mogły pożyczyć od 10 tys. do 1 mln zł, maksymalnie na siedem lat. Kapitał z tego rodzaju pożyczek wspierać ma przede wszystkim inwestycje firm, dzięki którym będę one mogły przejść na kolejny etap rozwoju. Zakres przedmiotowy wsparcia jest szeroki i obejmuje w szczególności zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń i sprzętu produkcyjnego. Nabyte aktywa mają posłużyć firmom do wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, a także rozwinąć sprzedaż w internecie. Podobnie jak w przypadku innych województw przedsiębiorcy działający na terenach o niskiej aktywności gospodarczej lub realizowanych zgodnie z inteligentnymi specjalizacjami regionu będą mogli liczyć na preferencje, polegające przede wszystkim na niższym oprocentowaniu pożyczanych pieniędzy. Województwo małopolskie ma siedem takich specjalizacji: naukę o życiu (obejmuje m.in. produkty i technologie stosowane w profilaktyce, diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji chorób ludzi i zwierząt), energię zrównoważoną, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemię, produkcję metali, elektrotechnikę i przemysł maszynowy oraz przemysł kreatywny i czasu wolnego. Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw działających dłużej niż dwa lata będą dostępne na takich samych zasadach jak Pożyczki dla start-upów. Pożyczki na rozpoczęcie działalności przeznaczone będą dla osób dopiero zamierzających wdrożyć w życie swój pomysł na biznes. Ponieważ celem tego instrumentu jest aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, pożyczka przeznaczona będzie dla bezrobotnych. Drugim ważnym ograniczeniem jest wiek – pozyskać kapitał będą mogły osoby do 30. roku życia. Możliwości skorzystania z pożyczki nie będą mieli także zarejestrowani w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzący działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. W ramach pożyczki na rozpoczęcie działalności będzie można uzyskać od 10 do 70 tys. zł, na maksymalnie siedem lat. Pożyczka na modernizację energetyczną to dłuższe finansowanie i większa kwota wsparcia. W tym przypadku będzie można pozyskać od 100 tys. do 10 mln zł, nawet na 20 lat. Instrument przeznaczony będzie przede wszystkim dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządów. Za pozyskane pieniądze będzie można m.in. ocieplić budynek, wymienić okna, drzwi zewnętrzne czy oświetlenie na energooszczędne. Możliwe będą także inwestycje w przebudowę systemów grzewczych, systemów wentylacji czy klimatyzacji, a także budowa instalacji wytwarzających prąd z odnawialnych źródeł energii. Finansowanie będzie można uzyskać pod warunkiem przeprowadzenia przez przyszłych beneficjentów audytów energetycznych budynków. Preferowane będą projekty, dzięki którym efektywność energetyczna wzrośnie o więcej niż 60 proc., natomiast projekty zwiększające efektywność energetyczną o mniej niż 25 proc. nie będą kwalifikowały się do wsparcia. Pożyczka na rewitalizację również zapewni finansowanie nawet na 20 lat. Beneficjenci otrzymają od 300 tys. zł do 15 mln zł na preferencyjnych warunkach. Pieniądze będą mogły posłużyć m.in. na pokrycie kosztów przebudowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji obiektów infrastrukturalnych na cele społeczne. Chodzi o przedszkola, żłobki, szkoły, świetlice, place zabaw, boiska, teatry czy kina. Szczególnie promowane będą działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów. Elementem projektów będzie mogła być budowa lub modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej, takiej jak sieć wodociągów, kanalizacja, sieć gazownicza czy ciepłownicza. Wsparciem nie będą objęte inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia. Pożyczka na rewitalizację przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców, obejmującego m.in. samorządy, jednostki oświatowe, instytucje kultury, ale także prywatne przedsiębiorstwa. Pośrednicy finansowi w województwie małopolskim ● ECDF Spółka Akcyjna ● Mega Sonic Spółka Akcyjna ● Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A ● Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ● Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. ● Agencja Leasingu i Finansów S.A.