Samorządy oraz organy administracji wciąż mogą ubiegać się o środki z ośmiu jeszcze trwających programów krajowych oraz interregionalnych. W wielu przyszłych i aktualnych projektach unijnych wkład własny w ogóle nie jest wymagany. Choć niektóre z programów zaczęły się w wakacje, to wciąż jest jeszcze szansa na złożenie dokumentów przed końcem miesiąca. Pieniądze można dostać m.in. na cyfrowe udostępnienie zasobów nauki, nauczanie oprogramowania, wzmocnienie powiązań gospodarczych czy też przezwyciężanie konsekwencji przemian demograficznych na pograniczu. Do wielu innych programów można się jeszcze spokojnie przygotować. Ich nabory ruszą z końcem października/początkiem listopada i potrwają do pierwszego kwartału przyszłego roku. Wśród nich cztery projekty z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nastawione są przede wszystkim na efektywną dystrybucję ciepła.
Gdzie i na co szukać dofinansowania / Dziennik Gazeta Prawna
Wciąż warto sięgać po unijne pieniądze, zwłaszcza jeśli w wielu projektach wkład własny nie przekracza 15 proc. lub w ogóle nie jest wymagany. Spore zainteresowanie środkami z UE potwierdzają statystyki Ministerstwa Rozwoju. Jak podaje resort, od czasu startu naborów do 15 października 2017 r. złożono 66 178 wniosków o dofinansowanie projektów, na kwotę całkowitą 414,6 mld zł. Przy czym wartość dofinansowania UE we wnioskach wyniosła 256,3 mld zł. Z informacji MR wynika, że tylko do połowy października podpisano 24 032 umowy z beneficjentami o dofinansowanie projektów na kwotę 137,6 mld zł. A rok się jeszcze nie zakończył.
Samorządy oraz organy administracji wciąż mogą się ubiegać o środki z ośmiu jeszcze trwających programów krajowych oraz interregionalnych (w ramach partnerstwa ponadnarodowego krajów Europy Środkowej, takich jak: Polska, Austria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Słowacja czy części Niemiec). Choć niektóre z programów zaczęły się w wakacje, to wciąż jest jeszcze szansa na złożenie dokumentów przed końcem października (m.in. Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Europejska Współpraca Terytorialna czy PO Wiedza Edukacja Rozwój). Pieniądze można wziąć na cyfrowe udostępnienie zasobów nauki, nauczanie oprogramowania, wzmocnienie powiązań gospodarczych czy też przezwyciężanie konsekwencji przemian demograficznych na pograniczu.
Do innych programów można się jeszcze spokojnie przygotować. Ich nabory ruszą z końcem października/początkiem listopada i potrwają do pierwszego kwartału przyszłego roku. Tu stawkę zamykają cztery projekty Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wraz z okresem grzewczym nastawione są przede wszystkim na efektywną dystrybucję ciepła, ale nie tylko. Po pieniądze m.in. na modernizację budynków, budowę sieci ciepłowniczych oraz projekty obejmujące elementy gospodarki odpadami mogą sięgać, jak wcześniej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.
Jakim celom mają służyć programy
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Ma na celu zwiększenie dostępności do internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela
e-administracji.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Wspiera gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska i bezpieczeństwo energetyczne.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Ma zasięg ogólnopolski i stanowi uzupełnienie regionalnych
programów operacyjnych. Jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Program Europejska Współpraca Terytorialna
Europejski program międzyregionalny, transgraniczny (Polska – Słowacja, Czechy – Polska, Polska – Saksonia, Brandenburgia – Polska, Meklemburgia – Pomorze Przednie – Brandenburgia – Polska, Południowy Bałtyk, Litwa – Polska).

Trwające nabory

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA
1
Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej – II nabór
(Nabór dla Działania 3.2 Konkurs nr POPC.03.02.00-IP.01-00-002/17).
Termin naboru. Od 30 czerwca 2017 r. do 31 października 2017 r.
Miejsce i sposób składania wniosków. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15. Do przygotowania wniosku o dofinansowanie służy generator wniosków. Warunkiem koniecznym do złożenia go w formie elektronicznej jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wnioski przyjmowane będą w jednej z następujących form: elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji internetowej oraz papierowej (jedna wersja papierowa oraz tożsama z nią jedna wersja na nośniku elektronicznym, tj. na płycie CD zablokowanej do edycji).
Na co? W ramach konkursu dopuszcza się projekt dotyczący wsparcia rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.
Dla kogo? M.in. dla organizacji pozarządowych, partnerstwa organizacji pozarządowych z JST, instytucji prowadzących działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, instytucji publicznych z obszaru nauki, edukacji i kultury oraz partnerstwa pomiędzy tymi podmiotami.
Budżet. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 48 000 000 zł.
Poziom wsparcia. Maksymalne dofinansowanie wynosi 95 proc. wydatków kwalifikowanych projektu, z czego 84,63 proc. stanowią środki UE, a 10,37 proc. stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Minimalny wkład własny beneficjenta to 5 proc. wydatków kwalifikowanych.
Instytucja ogłaszająca. Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
2
Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) – nabór III
(Nabór dla Działania nr 2.3.1, konkurs nr POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17).
Termin naboru. Od 31 sierpnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r.
Miejsce i sposób składania wniosków. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa. Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji internetowej.
Na co? W ramach konkursu dopuszcza się projekty typu II – cyfrowego udostępnienia zasobów nauki.
Dla kogo? M.in. dla centralnych jednostek administracji rządowej/organów administracji rządowej, jednostek podległych lub nadzorowanych przez centralne jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej), urzędów wojewódzkich, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie, partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi.
Budżet. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 120 000 000 zł i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (101 556 000 zł) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (18 444 000 zł).
Poziom wsparcia. Maksymalne dofinansowanie wynosi 100 proc. wydatków kwalifikowanych projektu, z czego 84,63 proc. stanowią środki UE, a 15,37 proc. stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.
Instytucja ogłaszająca. Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
3
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych – nabór III
(Nabór dla Działania 3.2, Nabór nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17)
Termin naboru. Od 4 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r.
Miejsce i sposób składania wniosków. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa. Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji internetowej.
Na co? Na działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu możliwe będzie wykorzystanie innych form przekazywania wiedzy niż stacjonarne kursy i szkolenia. Będą one integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia informatyczne. Dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy. Działanie jest realizowane przez projekty grantowe. W projekcie występuje operator (wnioskodawca oraz ewentualni partnerzy) oraz grantobiorcy (JST na poziomie gmin – samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi).
Dla kogo? Dla organizacji pozarządowych i JST (na poziomie województw lub powiatów) oraz ich związków i stowarzyszeń, instytucji prowadzących działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, partnerstwa pomiędzy tymi podmiotami.
Budżet. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 160 000 000 zł.
Poziom wsparcia. Maksymalne dofinansowanie wynosi 99 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu, z czego 84,63 proc. stanowią środki UE, a 14,37 proc. stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Minimalny wkład własny beneficjenta stanowi 1 proc. wartości wydatków kwalifikowanych.
Instytucja ogłaszająca. Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
4
Skuteczna pomoc społeczna
(Nabór dla Działania 2.5, konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17)
Termin naboru. Od 29 września 2017 r. do 19 listopada 2017 r.
Miejsce i sposób składania wniosków. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu są przyjmowane od 29 września 2017 r. (od godz. 00.00) do 19 listopada 2017 r. (do godz. 23.59). Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.
Na co? Celem konkursu jest wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.
Dla kogo? Wnioskodawcami mogą być wojewódzkie jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej.
Budżet. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 38 682 192 zł.
Poziom wsparcia. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 100 proc.
Instytucja ogłaszająca. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
5
Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe/1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji – konkurs II
(Nabór dla Działania 1.6 nr konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-002/17).
Termin naboru. Od 30 września 2017 r. do 28 listopada 2017 r.
Miejsce i sposób składania wniosków. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie.
Na co? Wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji. Dotyczy to jednostek kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW.
Dla kogo? M.in. dla jednostek samorządu terytorialnego oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego niebędących przedsiębiorcami oraz spółdzielnie mieszkaniowe, będące koordynatorem lub członkiem klastra energii.
Budżet. Budżet w ramach konkursu wynosi 200 000 000 zł ze środków Funduszu Spójności.
Poziom wsparcia. Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85 proc.
Instytucja ogłaszająca. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
PROGRAM EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA
6
Interreg Region Morza Bałtyckiego
Termin naboru. Od 5 października 2017 r. do 9 kwietnia 2018 r.
Miejsce i sposób składania wniosków. Wnioski projektowe składa się za pośrednictwem systemu online BAMOS. Warunkiem uzyskania dostępu do BAMOS jest skonsultowanie pomysłu na projekt ze Wspólnym Sekretariatem programu, najpóźniej do 15 stycznia 2018 r.
Na co? Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie (np. z zakresu transportu, efektywnego korzystania ze źródeł energii i zasobów środowiska, zapewnienia czystości wód międzynarodowych). Projekty o charakterze wyłącznie badawczym, niewskazujące sposobu wykorzystania rezultatów w praktyce, nie mogą liczyć na dofinansowanie.
Dla kogo? W projektach mogą uczestniczyć władze i instytucje publiczne, dostawcy i odbiorcy usług, ośrodki transferu technologii, agencje regionalne, stowarzyszenia osób prawnych, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, instytucje doradcze, wyższe uczelnie, organizacje badawcze i organizacje pozarządowe.
Budżet. Budżet całego projektu to średnio 3,5 mln euro (do podziału dla wszystkich partnerów). Zaleca się, aby nie przekraczał 5 mln euro.
Poziom wsparcia. 57,5 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z czego środki dostępne do dofinansowania projektów, w podziale na priorytety, to: 1 priorytet – 23,3 mln euro, 2 priorytet – 18,5 mln euro, 3 priorytet – 15,7 mln euro.
Instytucja ogłaszająca. Interreg Baltic Sea Region za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju.
7
Interreg Europa Środkowa
Termin naboru. Od 21 września 2017 r. do 25 stycznia 2018 r.
Miejsce i sposób składania wniosków. Wspólny Sekretariat Programu, zatrudniający międzynarodowy zespół pracowników, ma siedzibę w Wiedniu. W każdym państwie działa, współfinansowany ze środków pomocy technicznej, Krajowy Punkt Kontaktowy. Wnioski składa się elektronicznie za pomocą systemu monitorowania Ems na stronie https://ems.interreg-central.eu.
Na co? Interreg Europa Środkowa jest programem transnarodowym, w którego obszar wchodzą: Austria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia, Niemcy (Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia – Pomorze Przednie, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia), Włochy (Piemont, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Bolzano/Bozen, Trydent, Veneto, Friuli – Wenecja Julijska, Emilia-Romagna). Rolę głównego organu decyzyjnego odgrywa Komitet Monitorujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich państw UE objętych programem, reprezentujący zarówno poziom centralny, jak i regionalny. Priorytety programu to: współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej, w zakresie strategii niskoemisyjnych oraz zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu. Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu.
Dla kogo? Zaproszenie do składania wniosków adresowane jest głównie do władz publicznych szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego, instytucji badawczych, organizacji pozarządowych, agencji i stowarzyszeń sektorowych.
Budżet. Na trzeci nabór zaplanowano ok. 60 mln euro.
Poziom wsparcia. Dofinansowanie w formie refundacji wynoszącej do 85 proc. kosztów kwalifikowanych dla instytucji z Polski.
Instytucja ogłaszająca. Instytucją zarządzającą i certyfikującą jest Wiedeń. W Polsce informacji na temat programu udziela Krajowy Punkt Kontaktowy w departamencie współpracy terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju.
8
Interreg Brandenburgia – Polska – Integracja mieszkańców i współpraca administracji
Termin naboru. Od 31 sierpnia 2017 do 31 października 2017 r.
Miejsce i sposób składania wniosków. Wniosek o dofinansowanie należy składać elektronicznie za pośrednictwem systemu informatycznego Banku Inwestycyjnego Kraju Związkowego Brandenburgia (ILB). Po przekazaniu wniosku za pośrednictwem systemu elektronicznego ILB, należy wydrukować i podpisać wskazane w ogłoszeniu o naborze oświadczenia. Następnie wysłać je z zachowaniem terminu na adres: Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014–2020, Bischofstraße 1a, D-15230 Frankfurt n. Odrą, Niemcy.
Na co? Wspieranie współpracy transgranicznej i tworzenie transgranicznych sieci współpracy samorządów terytorialnych oraz instytucji prywatnych i publicznych oraz organizacji pozarządowych w obszarach tematycznych, np.: wymiana doświadczeń i transfer dobrych praktyk z innych regionów granicznych, wzmocnienie powiązań gospodarczych na pograniczu oraz promowanie transgranicznej aktywności przedsiębiorstw.
Dla kogo? M.in. dla jednostek samorządu terytorialnego/komunalnego (województwa, powiaty, gminy, miasta), ich zrzeszeń, związków i instytucji im podległych, europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej organów administracji rządowej.
Budżet. Alokacja środków w ramach tego konkursu to: 3,4 mln euro.
Poziom wsparcia. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 85 proc.
Instytucja ogłaszająca. Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014–2020.
Przyszłe nabory
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
9
Gospodarka odpadami komunalnymi
(Nabór V dla Działania 2.2, nr konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17).
Termin naboru. Od 31 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.
Miejsce i sposób składania wniosków. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie.
Na co? Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów dotyczących elementów gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami – z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów. W ramach naboru dofinansowane będą m.in. inwestycje dotyczące punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Dla kogo? Dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych.
Budżet. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 300 000 000 zł.
Poziom wsparcia. Maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu.
Instytucja ogłaszająca. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10
Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu – konkurs III
(Nabór dla Działania 1.5, nr konkursu POIS.01.05.00-IW.03-00-K03/17).
Termin naboru. Od 30 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.
Miejsce i sposób składania wniosków. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Do przygotowania wniosku o dofinansowanie będzie służył generator wniosków o dofinansowanie.
Na co? M.in. na przebudowę istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu w celu zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji; na budowę przyłączy do istniejących budynków i instalację węzłów indywidualnych skutkującą likwidacją węzłów grupowych oraz budowę nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi.
Dla kogo? Dla jednostek samorządu terytorialnego oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego niebędących przedsiębiorcami oraz spółdzielni mieszkaniowych.
Budżet. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 100 mln zł dla projektów realizowanych na obszarach miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz 50 mln zł dla pozostałych projektów.
Poziom wsparcia. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85 proc.
Instytucja ogłaszająca. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11
Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe/1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji – konkurs III
(Nabór dla Działania 1.6.2 nr konkursu POIS.01.06.02-IW.03-00-K03/17).
Termin naboru. Od 30 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.
Miejsce i sposób składania wniosków. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Do przygotowania wniosku o dofinansowanie będzie służył generator wniosków o dofinansowanie, który jest dostępny na stronie internetowej NFOŚ.
Na co? Na budowę sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiającą wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji; wykorzystanie ciepła odpadowego, wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych, budowę sieci cieplnych lub sieci chłodu, umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, a także powodującą zwiększenie wykorzystania ciepła wyprodukowanego w takich instalacjach.
Dla kogo? M.in. dla jednostek samorządu terytorialnego oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego niebędących przedsiębiorcami oraz spółdzielni mieszkaniowych.
Budżet. 50 mln zł dla projektów realizowanych na obszarach miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze; 30 mln zł dla pozostałych projektów.
Poziom wsparcia. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami o pomocy publicznej, nie więcej niż 85 proc.
Instytucja ogłaszająca. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12
Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach/1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – konkurs II
(Nabór dla Działania 1.3.1, nr konkursu POIS.01.03.01-IW. 03-00-002/17).
Termin naboru. Od 29 grudnia 2017 r. do 27 lutego 2018 r.
Miejsce i sposób składania wniosków. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie umieszczonego pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl. Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej i elektronicznej, zgodnie z regulaminem konkursu.
Na co? Na dofinansowanie projektów dotyczących wspierania efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, tj. głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.
Dla kogo? Dla państwowych jednostek budżetowych, szkół wyższych, administracji rządowej oraz nadzorowanych lub podległych jej organów i jednostek organizacyjnych.
Budżet. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 90 mln zł.
Poziom wsparcia. Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85 proc., z zastrzeżeniem zapisów metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania.
Instytucja ogłaszająca. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.