Dotychczas Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z trzema pośrednikami finansowymi, którzy będą dystrybuować unijne fundusze do przedsiębiorstw na terenie województwa pomorskiego. Będą dysponować łącznie (licząc także wkład budżetu państwa) kwotą ponad 100 mln zł.

Łącznie zarządzany przez BGK Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+, z którego pochodzą środki, dysponuje na lata 2104–2020 kwotą 408 mln zł. Pieniądze te niemal w całości trafią do przedsiębiorców z sektora MSP, którzy chcą podnieść konkurencyjność i innowacyjność swoich firm.

Czterej pośrednicy działający w regionie mają w swojej ofercie dwa produkty dla małych przedsiębiorstw.

Mikropożyczka pozwala uzyskać do 100 tys. zł., maksymalnie na pięć lat. Podstawowe oprocentowanie ustalone zostało na 2,83 proc. Ale niektórzy przedsiębiorcy mają szansę uzyskać preferencyjne warunki. Uprawnia do nich po pierwsze krótki czas istnienia firmy – jeśli funkcjonuje ona mniej niż dwa lata, to oprocentowanie spadnie do 1,83 proc. Do takiej samej obniżki kosztów odsetkowych firma ma prawo, jeśli działa na obszarach o niskiej aktywności gospodarczej (zalicza się do nich 71 gmin, miejscowości i obszarów). Przy spełnieniu obydwu warunków łącznie oprocentowanie spada do 0,92 proc. rocznie. Jednak przy skorzystaniu z oferty preferencyjnej przedsiębiorca musi zmieścić się w limicie pomocy de minimis.

Wkład własny w przypadku mikropożyczki nie jest wymagany – innymi słowy, firma może za jej pomocą sfinansować całość inwestycji. Pieniądze można przeznaczyć na wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych czy informatycznych. Możliwe jest także unowocześnienie wyposażenia, modernizacja urządzeń, adaptacja pomieszczeń czy wyposażenie nowych lub już istniejących stanowisk pracy. Kapitał dostępny jest przede wszystkim na inwestycje, ale 50 proc. pożyczki może także zasilić kapitał obrotowy pod warunkiem jednak że jest on wykorzystywany do realizacji rozwojowego przedsięwzięcia.

Pożyczka rozwojowa jest oferowana na takich samych warunkach jak mikropożyczka. Różnica jest taka, że w tym przypadku przedsiębiorca wnioskuje o kwotę od 100 do 300 tys. zł.

Pośrednicy nie pobierają prowizji od przyznanych pożyczek. Przedsiębiorca może ubiegać się o 6-miesięczną przerwę w spłacie długu, ale nie przesuwa to w czasie końcowej daty rozliczenia się z pieniędzy.

– Warunki są bardzo podobne do tych, na jakich przedsiębiorcy pożyczali pieniądze z poprzedniej unijnej perspektywy budżetowej, kiedy oferowaliśmy kapitał z inicjatywy Jessica. Formalności też są właściwie takie same i proste. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpatrzyć wniosek przedsiębiorcy szybko – decyzja zapada maksymalnie w ciągu 14 dni – mówi Krzysztof Rykowski z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że z ubiegania się o pożyczkę wykluczają zaległości publicznoprawne (urząd skarbowy, ZUS, samorządy). Nie można jej także przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Z finansowania wyłączone są także następujące branże: rolnictwo, rybołówstwo, przemysł wydobywczy, w części branże rolno-spożywcze, działalność deweloperska i rentierski najem nieruchomości.

W ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ kolejni pośrednicy finansowi już niedługo będą oferować przedsiębiorstwom także trzy inne rodzaje kredytów.

Pożyczka inwestycyjna dostępna jest dla przedsiębiorców planujących rozwój na nieco większą skalę – w ramach tego produktu firmy będą mogły ubiegać się o minimum 300 tys. zł, maksymalnie o 1 mln zł. Wspierane będą szczególnie przedsięwzięcia znajdujące się w początkowej fazie rozwoju. Maksymalny okres kredytowania w tym wypadku został wydłużony do siedmiu lat. Zakres możliwego zastosowania jest identyczny jak w przypadku mikropożyczki i pożyczki rozwojowej.

Pożyczka profilowana również oferowana jest w kwocie od 300 tys. do 1 mln zł, na maksymalny okres 7 lat. Tego rodzaju wsparcie dostępne będzie dla przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji Pomorza. To pojęcie obejmuje te dziedziny gospodarki, które na danym obszarze wyróżniają się potencjałem rozwojowym i możliwościami ekspansji zagranicznej. Województwo pomorskie ma cztery takie specjalizacje, wyznaczone przez jego zarząd: technologie offshore i portowo-logistyczne, technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie, technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia. Z pożyczki profilowanej finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne: zmiana procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, zakup maszyn i sprzętu czy rozbudowa zaplecza. Celem działań przedsiębiorców musi być w każdym wypadku istotne poszerzenie rynków zbytu.

Pożyczka na innowacje będzie dostępna dla przedsiębiorstw działających w ramach inteligentnych specjalizacji. Może być przeznaczona na finansowanie rozwoju w oparciu o działalność badawczo-rozwojową. Działalność taka powinna prowadzić do stworzenia nowych lub istotnego ulepszenia już istniejących produktów i usług świadczonych przez firmę. Z pożyczki w wysokości od 200 tys. do 5 mln zł firmy będą mogły także zakupić wyniki badań i rozwoju, pod warunkiem, że ich wdrożenie będzie miało komercyjne zastosowanie. Maksymalny okres finansowania sięga 10 lat.

Pośrednicy finansowi zostaną także wyposażeni przez BGK w kapitał, za który będą mogli objąć udziały w ubiegających się o wsparcie przedsiębiorstwach. Zastosowanie tego instrumentu jest podobne jak w przypadku pożyczki na innowacje. Minimalna kwota inwestycji, która nie może przekroczyć 10 lat, wynosi 200 tys. zł, maksymalna sięga 5 mln zł.

Przedsiębiorcy, dla których przeszkodą w sięgnięciu po kredyt jest brak odpowiedniego majątku, mogącego stanowić jego zabezpieczenie lub zbyt krótka historia działania, będą mogli sięgnąć po oferowane na preferencyjnych zasadach poręczenie. Instrument przeznaczony jest na wsparcie finansowania przedsięwzięć rozwojowych, poprawiających konkurencyjność lub zdolność do rozszerzania działalności o nowe produkty i usługi. Na poparcie mogą liczyć także projekty polegające na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań unowocześniających przedsiębiorstwa, w wielu różnych obszarach działalności. Maksymalna wysokość dostępnego nawet na 7 lat poręczenia ustalona została na 500 tys. zł.

Pośrednicy finansowi w województwie pomorskim

● Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (www.tise.pl)

● Pomorski Fundusz Pożyczkowy (www.pfp.gda.pl)

● Żuławski Bank Spółdzielczy (www.zulawskibis.pl)

● Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu (www.bsdzierzgon.pl)

Aktualna lista pośredników oferujących instrumenty finansowe z wykorzystaniem funduszy unijnych znajduje się na stronierpo.bgk.pl