Co więcej, zdaniem urzędu, zmiany te mogły być wprowadzane bezpodstawnie.

Urzędowi nie spodobało się, że informacje były rozpowszechniane za pomocą wewnętrznych serwisów bankowości internetowej. Jak tłumaczy Krzysztof Lehmann z bydgoskiej delegatury urzędu, taki sposób powiadamiania klientów o zmianach w tabelach opłat i prowizji czy w regulaminach należy uznać za sprzeczny z ustawą o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 873 ze zm.). Zgodnie z nią tego typu komunikaty powinny być przekazywane w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji: w formie tradycyjnego listu czy też na nośniku USB lub płycie CD. UOKiK przypomina, że dane takie mogą być przesłane również e-mailem. Muszą jednak wówczas być spełnione dwa warunki: e-mail powinien zawierać wszystkie wymagane informacje, a nie jedynie odesłania do zewnętrznych stron internetowych, a konsument wyraził zgodę na taką formę komunikacji.

– Skutkiem naruszenia ustawy w tym zakresie jest bezskuteczność wprowadzonych zmian – podkreśla Krzysztof Lehmann.

Wątpliwości urzędu wzbudziło również to, że wskazane banki zmieniały bez odpowiedniej podstawy prawnej warunki umów w trakcie ich wykonywania. Podstawy nie było bowiem ani w samych umowach, ani też nie można ich znaleźć w przepisach prawa. Jak zaznacza regulator, „UOKiK nie kwestionuje prawa przedsiębiorców do zmian warunków umów, ale zawsze musi się to odbyć zgodnie z regułami, jakie przewidują przepisy”.

Dlatego w sytuacji, gdy przedsiębiorca, opierając się na swojej jednostronnej decyzji, chce dokonać zmian w wykonywanych umowach, to musi się to odbyć na podstawie jednoznacznej, precyzyjnej i zrozumiałej klauzuli modyfikacyjnej (czyli zbioru warunków określających, co i kiedy może się zmienić). Co więcej, klienci powinni zostać poinformowani o podstawie prawnej oraz o okolicznościach będących uzasadnieniem dla wprowadzanych modyfikacji. Tymczasem, jak twierdzi urząd, tych informacji zabrakło w powiadomieniach wysyłanych przez banki. Konsument nie był więc w stanie określić, czy wprowadzane zmiany są uzasadnione. 

Zasady zawierania umów GazetaPrawna.pl