statystyki

Zmiany w edukacji: Nauczycielskie pensje wypłaci państwo?

autor: Artur Radwan03.02.2016, 07:09; Aktualizacja: 03.02.2016, 08:30
Problem w tym, że do samorządów nie trafiałoby wtedy ponad 40 mld zł subwencji oświatowej, ale tylko ok. 10 mld zł.

Problem w tym, że do samorządów nie trafiałoby wtedy ponad 40 mld zł subwencji oświatowej, ale tylko ok. 10 mld zł.źródło: ShutterStock

Oświatowe związki postulują, aby ich wynagrodzenia były wypłacane bezpośrednio z budżetu państwa, a nie przez gminy. Samorządowcy są skłonni poprzeć takie rozwiązanie.

Reklama


Reklama


Do 8 lutego Związek Nauczycielstwa Polskiego chce zarejestrować komitet, który zajmie się zbieraniem podpisów pod obywatelskim projektem zmian w wynagradzaniu osób uczących w szkołach i przedszkolach.

– Chcemy, aby pensje nauczycieli były finansowane w całości bezpośrednio z budżetu centralnego w formie dotacji celowej. Obecnie są one wypłacane przez samorządy z przyznanej im subwencji oświatowej – mówi DGP Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Tłumaczy, że nauczyciele nie chcą już być na łasce samorządów, które często powtarzają, że subwencja oświatowa nie wystarczy na pokrycie pensji nauczycieli. Związek postuluje, aby nowe zasady wypłaty wynagrodzeń dotyczyły również nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach. Obecnie samorządy nie otrzymują subwencji oświatowej na tego typu placówki, ale czterokrotnie niższą dotację, która pokrywa zaledwie różnice w obniżonych opłatach wnoszonych przez rodziców.

– Z naszych informacji wynika, że naszą inicjatywę poprą samorządy – przekonuje Sławomir Broniarz.

Potrzebna do kredytu

Problem jednak w tym, że do samorządów nie trafiałoby wtedy ponad 40 mld zł subwencji oświatowej, ale tylko ok. 10 mld zł. – Dla małych gmin wiejskich, w których subwencja oświatowa stanowi około 50 lub nawet 60 procent budżetu, taka zmiana może być problemem, zwłaszcza w zakresie zaciągania zobowiązań w bankach. Subwencję oświatową wlicza się do dochodu gminy, a dotację celową już nie – mówi Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP.

Przyznaje jednak, że samorządy coraz częściej opowiadają się za tym, aby rząd przejął finansowanie pensji nauczycieli. I za przykład podaje jedną z gmin w województwie kujawsko-pomorskim, która chce zlikwidować szkołę liczącą niespełna 60 uczniów. Koszt każdego z nich to 16 tys. zł, z tego 9 tys. zł dokłada gmina. Przy czym według nowo uchwalonych przepisów zgodę na likwidację placówki będzie musiał wydać kurator.

– Skoro ogranicza się gminom podejmowanie decyzji w zakresie tworzenia sieci szkół, to kurator i rząd powinni przejąć finansowanie pensji nauczycieli w takich szkołach. Samorządy jakoś sobie poradzą z utrzymaniem tych placówek – podkreśla Marek Olszewski.

Subwencja z dopłatą

Inni samorządowcy też nic nie mają przeciwko pomysłowi oświatowych związków. – Chyba po raz pierwszy się zgadzam z ZNP i popieram ich pomysł. W mojej gminie subwencja nie wystarczy na wypłatę pensji nauczycielom. Jestem nawet gotów zrezygnować z dodatkowej subwencji na utrzymanie budynków w zamian za przejęcie przez państwo finansowania wynagrodzeń w oświacie – przekonuje Mariusz Krystian, wójt gminy Spytkowice (woj. małopolskie).

– Resort edukacji musi jednak wcześniej oszacować, ile pieniędzy powinny otrzymywać poszczególne szkoły i przedszkola, aby nie dochodziło do rozrzutności przy tworzeniu etatów – dodaje.

Wydatki samorządowe na szkoły

Wydatki samorządowe na szkoły

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Również w dużych miastach subwencja oświatowa jest niewystarczająca. – Z naszych wyliczeń wynika, że pokrywa ona tylko 84 proc. wydatków na pensje pracowników oświaty. Pozostałe środki musieliśmy wygospodarować sami. Nie wspomnę już o pieniądzach na utrzymanie budynków – przekonuje Grażyna Burek, pełnomocnik prezydenta Katowic ds. polityki edukacyjnej. – Musielibyśmy jednak ten pomysł skonsultować z finansistami – dodaje.

Resort edukacji narodowej zapytany przez nas, jak zapatruje się na propozycje ZNP, odpowiedział, że będzie się nad tym zastanawiał, gdy pozna szczegóły. A te będą najwcześniej za trzy miesiące, o ile w tym czasie ZNP uda się zebrać pod swoim pomysłem 100 tys. podpisów.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Polecane

Reklama

 • esgre(2016-02-03 18:06) Odpowiedz 122

  Skoro gminy tak jęczą jak to rzekomo dopłacają do edukacji, czyli pomimo subwencji są na minusie, to powinny przyjąć to z zadowoleniem. Chyba, że to jęczenie nie jest zgodne z prawdą i na subwencji samorząd kręci lody wmawiając jakie to pieniądze dopłaca...

 • jahu(2016-02-03 21:02) Odpowiedz 111

  Ty Olszewski zdecyduj się! Szkoła be, ale żal kasiorki na szkołę... śmiechu warte

 • adma(2016-02-10 09:11) Odpowiedz 01

  SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Marcinowski, Sędziowie Sędzia WSA Robert Hałabis (sprawozdawca),, Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak, Protokolant Asystent sędziego Małgorzata Olejowska, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 19 listopada 2015 r. sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Gminy z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie zmiany Uchwały Nr [...] Rady Gminy z dnia [...] marca 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały UZASADNIENIE Rada Gminy Międzyrzec Podlaski w dniu 4 lipca 2014 r., powołując się na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.,) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191), podjęła uchwałę nr XLVII/299/14 zmieniającą uchwałę Nr VII/45/2007 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 30 marca 2007 r. Zgodnie z § 1 wskazanej uchwały, ustalono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci 6, 5, 4 lub 3 letnich w ilości 25 godzin. W § 2 uchwały, jej wykonanie powierzono Wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski, natomiast w § 3 postanowiono, że uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwo Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 r. Powyższa uchwała stała się przedmiotem skargi złożonej przez Wojewodę Lubelskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Organ nadzoru zarzucił skarżonej uchwale, że została ona podjęta z przekroczeniem granic delegacji ustawowej wynikającej z art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela oraz z rażącym naruszeniem art. 42 ust. 3 tej ustawy. Wojewoda Lubelski podniósł, że analiza normy kompetencyjnej zawartej w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy prowadzi do wniosku, że wyliczenie w niej zawarte posiada charakter katalogu zamkniętego. Rada zatem, na podstawie tego upoważnienia, została umocowana do określenia obowiązkowego wymiaru zajęć tylko i wyłącznie tych nauczycieli, o których w nim mowa. Nie ma natomiast kompetencji do rozszerzania tego katalogu o inne podmioty niewymienione w przepisie ustawy. Ustawodawca w art. 42 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela, do którego odwołuje się powyższy zapis, określił obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, różnicując czas pracy nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach różnych typów szkół. Przy czym pod pojęciem nauczycieli rozumie się zgodnie z art. 3 pkt 1 tej ustawy, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1. Co do zasady, pensum tygodniowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach różnych typów zostało unormowane przez ustawodawcę w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela. Natomiast pozostałym nauczycielom, niewymienionych w tym przepisie typów szkół lub placówek, obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli określa organ prowadzący szkołę lub placówkę (stosownie do art. 42 ust. 7 pkt 3 tego przepisu). Jednocześnie art. 42 ust. 3 ustawy reguluje pensum tygodniowe dla nauczycieli pracujących z dziećmi zarówno 6-letnimi, jak i dziećmi młodszymi, różnicując liczbę godzin pracy w zależności od wieku dzieci, odpowiednio: do 22 godzin z 6-latkami oraz 25 godzin z młodszymi dziećmi. W ocenie organu nadzoru Rada Gminy Międzyrzec Podlaski przedmiotową uchwałą sprzecznie z uregulowaniem zawartym w ustawie, to jest w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustaliła w § 1 obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczyciela grupy mieszanej 6, 5, 4 i 3 latków w liczbie 25 godzin tygodniowo, podwyższając tygodniowe pensum dla nauczycieli dzieci 6-letnich, zaś w odniesieniu do nauczycieli 5, 4 i 3 latków, powielając istniejące uregulowanie ustawowe. Wskazani w uchwale Nr XLVII/299/14 nauczyciele grupy mieszanej dzieci sześcioletnich, pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich, którzy bezsprzecznie są nauczycielami przedszkoli, nie mieszczą się w dyspozycji art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, dla których organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć. Nauczyciele tacy należą bowiem do kategorii nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w którym to została ustalona tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • adma(2016-02-10 09:07) Odpowiedz 00

  SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Marcinowski, Sędziowie Sędzia WSA Robert Hałabis (sprawozdawca),, Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak, Protokolant Asystent sędziego Małgorzata Olejowska, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 19 listopada 2015 r. sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Gminy z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie zmiany Uchwały Nr [...] Rady Gminy z dnia [...] marca 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały UZASADNIENIE Rada Gminy Międzyrzec Podlaski w dniu 4 lipca 2014 r., powołując się na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.,) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191), podjęła uchwałę nr XLVII/299/14 zmieniającą uchwałę Nr VII/45/2007 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 30 marca 2007 r. Zgodnie z § 1 wskazanej uchwały, ustalono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci 6, 5, 4 lub 3 letnich w ilości 25 godzin. W § 2 uchwały, jej wykonanie powierzono Wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski, natomiast w § 3 postanowiono, że uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwo Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 r. Powyższa uchwała stała się przedmiotem skargi złożonej przez Wojewodę Lubelskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Organ nadzoru zarzucił skarżonej uchwale, że została ona podjęta z przekroczeniem granic delegacji ustawowej wynikającej z art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela oraz z rażącym naruszeniem art. 42 ust. 3 tej ustawy. Wojewoda Lubelski podniósł, że analiza normy kompetencyjnej zawartej w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy prowadzi do wniosku, że wyliczenie w niej zawarte posiada charakter katalogu zamkniętego. Rada zatem, na podstawie tego upoważnienia, została umocowana do określenia obowiązkowego wymiaru zajęć tylko i wyłącznie tych nauczycieli, o których w nim mowa. Nie ma natomiast kompetencji do rozszerzania tego katalogu o inne podmioty niewymienione w przepisie ustawy. Ustawodawca w art. 42 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela, do którego odwołuje się powyższy zapis, określił obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, różnicując czas pracy nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach różnych typów szkół. Przy czym pod pojęciem nauczycieli rozumie się zgodnie z art. 3 pkt 1 tej ustawy, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1. Co do zasady, pensum tygodniowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach różnych typów zostało unormowane przez ustawodawcę w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela. Natomiast pozostałym nauczycielom, niewymienionych w tym przepisie typów szkół lub placówek, obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli określa organ prowadzący szkołę lub placówkę (stosownie do art. 42 ust. 7 pkt 3 tego przepisu). Jednocześnie art. 42 ust. 3 ustawy reguluje pensum tygodniowe dla nauczycieli pracujących z dziećmi zarówno 6-letnimi, jak i dziećmi młodszymi, różnicując liczbę godzin pracy w zależności od wieku dzieci, odpowiednio: do 22 godzin z 6-latkami oraz 25 godzin z młodszymi dziećmi. W ocenie organu nadzoru Rada Gminy Międzyrzec Podlaski przedmiotową uchwałą sprzecznie z uregulowaniem zawartym w ustawie, to jest w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustaliła w § 1 obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczyciela grupy mieszanej 6, 5, 4 i 3 latków w liczbie 25 godzin tygodniowo, podwyższając tygodniowe pensum dla nauczycieli dzieci 6-letnich, zaś w odniesieniu do nauczycieli 5, 4 i 3 latków, powielając istniejące uregulowanie ustawowe. Wskazani w uchwale Nr XLVII/299/14 nauczyciele grupy mieszanej dzieci sześcioletnich, pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich, którzy bezsprzecznie są nauczycielami przedszkoli, nie mieszczą się w dyspozycji art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, dla których organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć. Nauczyciele tacy należą bowiem do kategorii nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w którym to została ustalona tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wojewoda Lubelski konkludując stwierdził, że uchwała Nr XLVII/299/14 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski podjęta została z rażącym naruszeniem prawa, bowiem organ stanowiący przekroczył delegację ustawową wynikająca z regulacji art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, wobec czego wniósł o stwierdzenie jej nieważności.

 • adma(2016-02-10 09:11) Odpowiedz 00

  SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Marcinowski, Sędziowie Sędzia WSA Robert Hałabis (sprawozdawca),, Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak, Protokolant Asystent sędziego Małgorzata Olejowska, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 19 listopada 2015 r. sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Gminy z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie zmiany Uchwały Nr [...] Rady Gminy z dnia [...] marca 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały UZASADNIENIE Rada Gminy Międzyrzec Podlaski w dniu 4 lipca 2014 r., powołując się na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.,) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191), podjęła uchwałę nr XLVII/299/14 zmieniającą uchwałę Nr VII/45/2007 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 30 marca 2007 r. Zgodnie z § 1 wskazanej uchwały, ustalono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci 6, 5, 4 lub 3 letnich w ilości 25 godzin. W § 2 uchwały, jej wykonanie powierzono Wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski, natomiast w § 3 postanowiono, że uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwo Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 r. Powyższa uchwała stała się przedmiotem skargi złożonej przez Wojewodę Lubelskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Organ nadzoru zarzucił skarżonej uchwale, że została ona podjęta z przekroczeniem granic delegacji ustawowej wynikającej z art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela oraz z rażącym naruszeniem art. 42 ust. 3 tej ustawy. Wojewoda Lubelski podniósł, że analiza normy kompetencyjnej zawartej w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy prowadzi do wniosku, że wyliczenie w niej zawarte posiada charakter katalogu zamkniętego. Rada zatem, na podstawie tego upoważnienia, została umocowana do określenia obowiązkowego wymiaru zajęć tylko i wyłącznie tych nauczycieli, o których w nim mowa. Nie ma natomiast kompetencji do rozszerzania tego katalogu o inne podmioty niewymienione w przepisie ustawy. Ustawodawca w art. 42 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela, do którego odwołuje się powyższy zapis, określił obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, różnicując czas pracy nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach różnych typów szkół. Przy czym pod pojęciem nauczycieli rozumie się zgodnie z art. 3 pkt 1 tej ustawy, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1. Co do zasady, pensum tygodniowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach różnych typów zostało unormowane przez ustawodawcę w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela. Natomiast pozostałym nauczycielom, niewymienionych w tym przepisie typów szkół lub placówek, obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli określa organ prowadzący szkołę lub placówkę (stosownie do art. 42 ust. 7 pkt 3 tego przepisu). Jednocześnie art. 42 ust. 3 ustawy reguluje pensum tygodniowe dla nauczycieli pracujących z dziećmi zarówno 6-letnimi, jak i dziećmi młodszymi, różnicując liczbę godzin pracy w zależności od wieku dzieci, odpowiednio: do 22 godzin z 6-latkami oraz 25 godzin z młodszymi dziećmi. W ocenie organu nadzoru Rada Gminy Międzyrzec Podlaski przedmiotową uchwałą sprzecznie z uregulowaniem zawartym w ustawie, to jest w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustaliła w § 1 obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczyciela grupy mieszanej 6, 5, 4 i 3 latków w liczbie 25 godzin tygodniowo, podwyższając tygodniowe pensum dla nauczycieli dzieci 6-letnich, zaś w odniesieniu do nauczycieli 5, 4 i 3 latków, powielając istniejące uregulowanie ustawowe

 • adma(2016-02-10 09:12) Odpowiedz 00

  SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Marcinowski, Sędziowie Sędzia WSA Robert Hałabis (sprawozdawca),, Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak, Protokolant Asystent sędziego Małgorzata Olejowska, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 19 listopada 2015 r. sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Gminy z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie zmiany Uchwały Nr [...] Rady Gminy z dnia [...] marca 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały UZASADNIENIE Rada Gminy Międzyrzec Podlaski w dniu 4 lipca 2014 r., powołując się na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.,) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191), podjęła uchwałę nr XLVII/299/14 zmieniającą uchwałę Nr VII/45/2007 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 30 marca 2007 r. Zgodnie z § 1 wskazanej uchwały, ustalono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci 6, 5, 4 lub 3 letnich w ilości 25 godzin. W § 2 uchwały, jej wykonanie powierzono Wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski, natomiast w § 3 postanowiono, że uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwo Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 r. Powyższa uchwała stała się przedmiotem skargi złożonej przez Wojewodę Lubelskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Organ nadzoru zarzucił skarżonej uchwale, że została ona podjęta z przekroczeniem granic delegacji ustawowej wynikającej z art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela oraz z rażącym naruszeniem art. 42 ust. 3 tej ustawy. Wojewoda Lubelski podniósł, że analiza normy kompetencyjnej zawartej w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy prowadzi do wniosku, że wyliczenie w niej zawarte posiada charakter katalogu zamkniętego. Rada zatem, na podstawie tego upoważnienia, została umocowana do określenia obowiązkowego wymiaru zajęć tylko i wyłącznie tych nauczycieli, o których w nim mowa. Nie ma natomiast kompetencji do rozszerzania tego katalogu o inne podmioty niewymienione w przepisie ustawy.

 • adma(2016-02-10 09:13) Odpowiedz 00

  SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Marcinowski, Sędziowie Sędzia WSA Robert Hałabis (sprawozdawca),, Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak, Protokolant Asystent sędziego Małgorzata Olejowska, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 19 listopada 2015 r. sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Gminy z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie zmiany Uchwały Nr [...] Rady Gminy z dnia [...] marca 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały UZASADNIENIE Rada Gminy Międzyrzec Podlaski w dniu 4 lipca 2014 r., powołując się na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.,) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191), podjęła uchwałę nr XLVII/299/14 zmieniającą uchwałę Nr VII/45/2007 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 30 marca 2007 r. Zgodnie z § 1 wskazanej uchwały, ustalono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci 6, 5, 4 lub 3 letnich w ilości 25 godzin. W § 2 uchwały, jej wykonanie powierzono Wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski, natomiast w § 3 postanowiono, że uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwo Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 r. Powyższa uchwała stała się przedmiotem skargi złożonej przez Wojewodę Lubelskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

 • nn(2016-02-10 00:22) Odpowiedz 00

  ale związki zapominają, że są samorządy, które uchwalają też dodatki motywacyjne dla swoich nauczycieli. Jeśli państwo weźmie na siebie wypłacanie pensji to o dodatkach motywacyjnych można zapomnieć.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

Reklama