Przy analizie tych danych należy pamiętać, że wynagrodzenia nauczycieli w szkołach prywatnych są kwestią umowy pomiędzy nauczycielem a pracodawcą. Tymczasem w szkołach publicznych płace naliczane są na podstawie zasad zawartych w Karcie Nauczyciela. Na pensję nauczyciela składają się: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa oraz nagrody. Nauczyciele, którzy pracują na zasadach określonych w Karcie, mają również prawo do tzw. trzynastej pensji.

Co ciekawe w szkołach publicznych nauczycielki zarabiają więcej od nauczycieli (w szkołach prywatnych jest odwrotnie), co po części wynika z większej liczby branych przez nie nadgodzin. W wynagrodzeniu całkowitym nauczycielek płaca za nadgodziny stanowi średnio 7 procent, wobec 5,6 procent w przypadku nauczycieli.

Zgodnie z Kartą czynnikami kształtującymi wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli są: stopień awansu zawodowego, posiadane kwalifikacje i wymiar zajęć obowiązkowych. Do tego dochodzą dodatki zależne od: okresu zatrudnienia, jakości pracy, wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, stanowiska lub funkcji oraz ewentualnych trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

Karta Nauczyciela określa średnie wynagrodzenie nauczycieli na różnych stopniach awansu które przedstawiają się następująco:

•    nauczyciel stażysta – 2 717,59 zł;
•    nauczyciel kontraktowy – 3 016,52 zł;
•    nauczyciel mianowany – 3 913,33 zł;
•    nauczyciel dyplomowany – 5 000,37 zł.

Kwoty te obejmują wszystkie wcześniej wymienione elementy wynagrodzenia.

Szkoły powinny kształtować pensje w taki sposób, aby średnie płace wszystkich nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu w obrębie danej jednostki samorządu terytorialnego nie były niższe od podanych kwot. Jeżeli jednak są niższe, wówczas do końca stycznia następnego roku nauczyciele powinni otrzymać dodatki uzupełniające – tak, aby średnie osiągnęły minimalny poziom.

Inne regulacje określają minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli. 

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze podane w zamieszczonej obok tabeli jest niższe od ustawowej płacy minimalnej (1 680 zł) - może więc być stosowane tylko wtedy, gdy nie stoi to w sprzeczności z przepisami o płacy minimalnej (a więc np. w sytuacji, gdy dodatki powiększają tą pensję do poziomu przynajmniej 1 680 zł).

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.