Kobiecie w wieku 35 lat lub więcej przysługuje badanie prenatalne w ramach obowiązkowego ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Reklama
Badania wykonuje się u kobiet w ciąży spełniających co najmniej jedno z kryteriów:
- ukończone 35 lat,

Reklama
- wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej dziecka,
- stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka,
- stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową,
- stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.
Wynika z tego, że osobie w wieku pani Urszuli badania przysługują niezależnie od innych okoliczności, a dla młodszych kobiet – jeśli wystąpi przynajmniej jedna z wymienionych sytuacji. Do udziału w programie badań prenatalnych wymagane jest skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę. Przy czym nie musi to być lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – może je wystawić np. medyk niemający umowy z NFZ.
Jeżeli nie zgadza się na wykonanie procedury, o którą prosi uprawniona pacjentka, to ma ona prawo żądać, aby udzielający jej świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego medyka lub zwołał konsylium lekarskie. – Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą także wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia, jeżeli mają one wpływ na uprawnienia lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa – zwraca uwagę Sylwia Wądrzyk, rzecznik NFZ.
W praktyce jednak najprostszym rozwiązaniem, zwłaszcza gdy liczy się czas, będzie wybór innego lekarza – w ramach ubezpieczenia zdrowotnego lub prywatnie.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1743). Art. 6 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186). Art. 2 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2015 r. poz. 464).