Badania uchodźców obejmą ogólną ocenę ich stanu zdrowia. Lekarz zwróci szczególną uwagę na to, czy są zarażeni chorobami zakaźnymi. Tak zakłada projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej. Ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Celem proponowanej regulacji jest ochrona zdrowia publicznego przed szerzeniem się chorób zakaźnych, które mogą zostać przeniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez obcokrajowców.
– Z uwagi na trudne do przewidzenia ruchy migracyjne nie można wykluczyć, że kryzys migracyjny dotknie również Polskę – wskazuje w uzasadnieniu Ministerstwo Zdrowia. Natomiast obowiązujące do tej pory przepisy określające zasady przeprowadzania badań wygasły 14 maja br., dlatego resort proponuje nową wersję rozporządzenia.
Przedstawione przez ministerstwo regulacje wskazują, że uchodźcy obowiązkowo będą musieli się im poddać. Jednak przepisy gwarantują cudzoziemcom wykonywanie diagnostyki oraz zabiegów sanitarnych z poszanowaniem godności. Zapewniają również przeprowadzanie ich przez osoby tej samej płci (chyba że łączy się to ze szczególnymi trudnościami). Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, obcokrajowcowi przed przystąpieniem do kontroli trzeba zapewnić dostęp do natrysków z ciepłą i zimną wodą oraz innych niezbędnych środków higienicznych. W trakcie badania będzie mógł uczestniczyć tłumacz. W przypadku małoletnich będą przeprowadzane w obecności opiekunów lub innych bliskich osób.
Ponadto z proponowanych regulacji wynika, że w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wszawicy czy świerzbu obcokrajowcy zostaną poddani dezynfekcji np. w komorach parowo-formaldehydowych. Z kolei Straż Graniczna będzie miała prawo wyrzucić odzież cudzoziemca i wydać mu nową. Obcokrajowiec będzie mógł zostać również ostrzyżony, ale przy zachowaniu godności osobistej z uwagi na jego pochodzenie etniczne, religię czy płeć. W przypadku podejrzenia choroby zakaźnej lekarz będzie miał obowiązek zlecenia dodatkowych badań, np. krwi czy wydzielin. Natomiast w przypadku wykrycia w czasie kontroli chorób, które są objęte obowiązkiem rejestracji, będą one zgłaszane do miejscowego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Z ustawy wynika ponadto, że cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej są uprawnieni do korzystania z nieodpłatnej opieki medycznej.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji