W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy on rozszerzenia podmiotów uprawnionych do wystawiania recept na bezpłatne leki.

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano informację dotyczącą projektu nowelizacji o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Jak wyjaśniono, projekt ma na celu "eliminację obecnych ograniczeń związanych z możliwością wystawiania recept na refundowane niektóre leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne przysługujące bezpłatnie osobom do ukończenia 18. roku życia albo po ukończeniu 65. roku życia. Ograniczenia te sprowadzają się do tego, że tylko niektórzy lekarze oraz pielęgniarki posiadają ww. uprawnienia preskrypcyjne".

Aktualne ograniczenia dotyczące wystawiania recept na refundowane leki

Obecnie uprawniony do wystawiania recept na te leki, środki lub wyroby jest m.in. lekarz, przy czym nie każdy, a tylko ten, który zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w jednym z trzech zakresów: podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej lub leczeniu szpitalnym. Uprawniony do wystawiania ww. recept jest również tzw. lekarz emeryt wystawiający receptę dla siebie albo swoich najbliższych oraz określone pielęgniarki.

"W związku z takim brzmieniem przepisów nie mogą ww. recept wystawiać lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie jakichkolwiek innych umów, niż dotyczące ww. zakresów świadczeń zdrowotnych (w tym np. z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, leczenia stomatologicznego, opieki paliatywnej i hospicyjnej, itd.), jak również lekarze, którzy nie zawarli żadnych umów z NFZ, czyli lekarze działający jako podmioty wykonujące działalność leczniczą w postaci prywatnych praktyk" - czytamy.

Planowane zmiany w zakresie uprawnień do wystawiania recept

Po zmianach zaproponowanych w projekcie, takim podmiotem będzie "każda osoba posiadająca do tego uprawnienie wynikające wprost z wykonywania przez nią zawodu medycznego, jeżeli prawo do preskrypcji wynika jasno z przepisów regulujących zasady wykonywania tego zawodu".

"Jednocześnie proponowane jest uproszczenie polegające na umożliwieniu wystawiania recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne niezależnie od postaci tych recept, podczas gdy dotychczas możliwość taką posiadali wyłącznie lekarze oraz pielęgniarki, działający w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, podczas gdy analogicznej możliwości nie było w przypadku ww. osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego" - wyjaśniono.

Doprecyzowanie przepisów ustawy o działalności leczniczej

Jak czytamy, celem projektowanej zmiany jest również doprecyzowanie przepisów ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, tak, aby podstawa prawna udzielania przez ministra zdrowia dotacji celowych nadzorowanym instytutom badawczym nie budziła wątpliwości.

Wyjaśniono, że w toku przeprowadzonej kontroli NIK zakwestionowała podstawę prawną do udzielenia przez ministra zdrowia dotacji celowej Instytutowi "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka".

Potrzeba uregulowania podstawy prawnej dotacji dla instytutów badawczych

Biorąc pod uwagę, że inne instytuty badawcze mają zawarte ze Skarbem Państwa – ministrem zdrowia umowy zawierające tożsamą podstawę prawną (aktualnie trwające umowy, których przedmiotem jest udzielnie dotacji na dofinansowanie realizacji inwestycji budowlanych lub innych inwestycji) konieczne jest doprecyzowanie przepisów w tym zakresie.

Planowany termin przyjęcia projektu nowelizacji

Według informacji z wykazy prac legislacyjnych rządu, planowany termin przyjęcia projektu to III kwartał 2024 r. (PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska

ak/ agz/