Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe zasady dotyczące dyżurów aptek. Na zmiany farmaceuci czekali od lat. Na czym one polegają? I co to oznacza dla klientów aptek?

Nowelizacja ustawy refundacyjnej, która obowiązuje od 1 stycznia 2024 ., wprowadza kluczowe zmiany w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne. Chodzi o obowiązkowe dyżury aptek finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Od 1 stycznia nie będzie już dyżurów bezpłatnych i przymusowych. Teraz będą one płatne i dobrowolne.

Dyżury aptek 2024. Co się zmienia?

Nowelizacja ustawy refundacyjnej wprowadza definicję dyżurów aptek. Tylko dyżury pełnione według nowej definicji będą podlegać finansowaniu z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia:

  • dyżur w porze nocnej - jest pełniony przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy przez kolejne 2 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 19.00 a 23.00;”
  • dyżur w dzień wolny od pracy (jako dzień wolny od pracy rozumie się niedziele i święta) – pełniony jest przez aptekę ogólnodostępną w dniach, o których mowa w art. 1 lub art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920), bez przerwy przez kolejne 4 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 10.00 a 18.00;

Dyżury aptek finansowane przez NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci wyłącznie za dyżury:

  • prowadzone w godzinach określonych w ustawie;
  • prowadzone w miastach będących siedzibami powiatu, które nie przekraczają 40 tysięcy mieszkańców;

Dyżury aptek w godzinach ponadnormatywnych określonych przez Zarząd Powiatu oraz w miastach będących siedzibami powiatu z liczbą mieszkańców powyżej 40 tysięcy, będą finansowane tylko i wyłącznie z budżetu powiatu.

Ile apteki zarobią na dyżurach? [STAWKI]

NFZ przyjął stawkę 3,5 proc. minimalnego wynagrodzenia za godzinę dyżuru. W przeliczeniu na 1 godzinę faktycznie przeprowadzonego dyżuru stawka wynosi:

  • od 1 stycznia 2024 roku: 3,5 proc. x 4242 zł = 148,47 zł
  • od 1 lipca 2024 roku: 3,5 proc. x 4300 zł = 150,50 zł

NFZ wypłaca wynagrodzenie aptece w ciągu 15 dni od otrzymania zestawienia godzin dyżurów. Nowe przepisy przewidują też karę za brak lub niepełny dyżur, polegającą na zwrocie nienależnie otrzymanego wynagrodzenia.

Które apteki będą dyżurować? Zasady

Apteki ogólnodostępne na terenie danego powiatu mają obowiązek przekazywać informacje do zarządu powiatu o harmonogramie godzin swojej pracy. Zarząd powiatu musi być poinformowany o grafikach dyżurów najpóźniej do 30 września roku poprzedzającego rok dyżurów, a wszelkie zmiany wymagają powiadomienia co najmniej 30 dni wcześniej.

Władze powiatu wyznaczają aptekę ogólnodostępną do dyżurów, uchwalając grafik na rok, określając dni i godziny. Powiat musi poinformować apteki o konieczności wyznaczenia do dyżurów co najmniej na 21 dni przed uchwaleniem.

Dyżury aptek po nowemu. Co to znaczy dla klientów?

Nowelizacja podkreśla potrzebę wprowadzenia odpłatnych dyżurów, co ma zmotywować apteki do ich pełnienia. Autorzy uważają, że proponowane rozwiązania poprawią zabezpieczenie pacjentów, eliminując czynnik zniechęcający apteki do pełnienia nocnych dyżurów ze względu na niską opłacalność.

Innymi słowy, nowe rozwiązania mają sprawić, że apteki chętniej i częściej będą organizowały dyżury w nocy i święta, co ma ułatwić klientom kupno leków.